Begroting 2019

Omgevingswet

In 2021 wordt de Omgevingswet geïmplementeerd. Deze wet integreert veel van de huidige, sectorale wetten en regelgeving in het ruimtelijk domein tot één nieuwe wet. Met de komst van deze wet krijgen gemeenten nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling, bescherming en beheer van de fysieke leefomgeving. Gemeenten moeten een Omgevingsvisie opstellen en alle bestemmingsplannen samenvoegen tot één gebiedsdekkend Omgevingsplan.
We bereiden ons samen met de Westfriese gemeenten voor op de komst van de Omgevingswet. Nieuwe mogelijkheden die de Omgevingswet ons biedt, benutten wij als deze een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van onze ambities in de fysieke leefomgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Vaststellen (regionale) ambitiedocument en uitvoeringsprogramma bij de invoering van de wet;
  • Start maken met de ontwikkeling van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan en bijbehorende digitale ondersteuning;
  • Experimenteren met nieuwe vormen van vooroverleg en participatie (o.a. doorontwikkeling Hoorns Initiatieven Platform (HIP), inzetten virtual reality).