Begroting 2019

Schone, hele en veilige stad

Schone, hele...
Hoe kijkt Hoorn aan tegen ons groen, dat is de centrale vraag bij het opstellen van de Groenvisie. Dit proces wordt actief met de stad en de raad doorlopen. Dat levert een breed beeld op over het openbaar groen en de verschillende vraagstukken daarbij, zoals groenbeheer, waterbeheer, biodiversiteit, dierenwelzijn, klimaatmaatbestendigheid en het bomenbeleid. De uitkomsten krijgen hun plek in het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte. Daarmee zetten wij in op de gewenste functie en kwaliteit op de juiste plek.
...en veilige stad
Hoorn is de afgelopen jaren een stuk veiliger geworden. We hebben overlast gevende en criminele personen en kwetsbare gebieden beter in beeld en een gerichte aanpak georganiseerd (top X). Dit vraagt blijvende aandacht, vooral voor `afglijdende` jongeren (preventie). Bovendien komt er steeds meer zicht op zogenaamde ondermijnende criminaliteit. Dit alles vraagt een nieuwe Veiligheidsambitie, waarin afspraken met partners gemaakt worden over hun aandeel in een veilige stad. Alleen samen kunnen we onze stad nog veiliger maken.

Wat zijn onze uitdagingen

Schoon & Heel

 • Visie ontwikkelen op groenbeheer, waterbeheer, biodiversiteit, dierenwelzijn, klimaatadaptatie en bomen.
 • Kwalitatieve openbare ruimte en groen.

Veilig

 • Versterken informatiepositie (met de regio Westfriesland).
 • Intensiveren toezicht en handhaving op straat.
 • Intensiveren preventie in veiligheidsbeleid.
 • Veiligheid integreren in stadsontwikkeling en vernieuwing.
 • Netwerken versterken.

Hoe willen we dat bereiken?

Schoon en heel

 • Groenvisie opstellen.
 • Kwaliteitsplan Openbare Ruimte opstellen en maatregelen uitvoeren.

Veilig

 • Nieuwe Veiligheidsambitie 2022, focus op persoonsgerichte en groepsgerichte aanpak, jeugd, onderwijs.
 • Aanpak Ondermijning en Woonfraude organiseren.
 • Gerichte aanpak centrumgebied Kersenboogerd, inclusief cameratoezicht (onderdeel Kansen voor de Kersenboogerd).
 • Optimale inzet Toezicht en Handhaving en zo nodig uitbreiden.
 • Convenanten sluiten met horeca, woningbouwcorporatie en onderwijs.

Speerpunten 2019

De Veiligheidsambitie kan nog in 2018 door de raad worden vastgesteld. De Groenvisie en het Kwaliteitsplan in 2019. Vervolgens wordt met de uitvoering ervan gestart.

Beleidsvelden

Projecten

Groenvisie
Veiligheidsambitie 2022
Kansen voor de Kersenboogerd (inclusief project Sociale kansen Centrumgebied)
Aanpak Woon en Adresfraude