Begroting 2019

Kansen voor de Kersenboogerd

Het doel van dit programma is het verbeteren van de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving in de wijk Kersenboogerd.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Starten uitvoering projecten en activiteiten uit het programma-/uitvoeringsplan dat in december 2018 aan de Raad wordt aangeboden.
  • Uitvoeren project Sociale Kansen voor het centrumgebied Kersenboogerd met als doel de sociale veiligheid te vergroten.

Dit doen we in samenwerking met de wijk vanuit de kracht van de wijk samen met onze partners.
Het beleidsveld sociaal domein en het gebiedsgerichte programma worden op elkaar afgestemd, zodat beleid én wat in het programma naar voren komt, leiden tot een gerichte uitvoering in de wijk. Het programma wordt integraal benaderd en samen met de wijk opgesteld en uitgevoerd.
Er is een relatie met programma 1 Openbare Orde en Veiligheid, 6 Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke dienstverlening en 8 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.