Begroting 2019

Hoorn-Noord/Venenlaankwartier

Het doel van dit programma is de kwaliteit van de wijk behouden, waar nodig vergroten en het samenleven bevorderen. Dit doen we in samenwerking met de wijk vanuit de kracht van de wijk, dit alles op fysiek, economisch en sociaal terrein.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Vaststellen bestemmingsplan en toewerken naar afgifte omgevingsvergunning Holenkwartier (inclusief aanleggen parkeerplaatsen Always Forward).
  • Uitvoering geven aan de route naar een energie neutrale wijk (bestaande bouw/nieuwbouw).
  • Herinrichten/verbeteren openbaar gebied (w.o. Venenlaan) inclusief de ambitie voor klimaatadaptatie.
  • Samen met bewoners en organisatie/instellingen uitvoering geven aan de projectinitiatieven in de wijk.
  • Samen met bewoners en organisatie/instellingen de tweede WIJKKIJK organiseren.
  • Vaststellen stedenbouwkundige uitgangspunten voor de wijk.
  • Samen met partners inventariseren hoe om te gaan met het langer zelfstandig wonen in de wijk.

Dit alles met gebruikmaking van de kracht van de stad.
Het programma heeft een relatie met programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting en 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.
Het beleidsveld sociaal domein en het gebiedsgerichte programma worden op elkaar afgestemd, zodat beleid én wat in het programma naar voren komt leidt tot een gerichte uitvoering in de wijk.