Begroting 2019

Grote Waal

Het doel van dit programma is de verbetering van de woon-, werk-, en leefomgeving door de sociale structuur in de wijk te versterken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het programma wordt herijkt. Er wordt uitvoering gegeven aan de nieuwe projecten en activiteiten uit het programma-/uitvoeringsplan dat in december aan de Raad wordt aangeboden. Bestaande projecten, zoals Siriusstraat en de Opgangen naar de dijk worden uitgevoerd. Er wordt een nieuwe manier van werken ingezet om de sociale structuur in de wijk te versterken. Daarbij wordt het wijklab in het winkelcentrum gebruikt waar mensen (die in de wijk werken en wonen) met elkaar samenwerken om het programma tot uitvoering te brengen.
* Het programma heeft een relatie met programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting en 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening. Het beleidsveld sociaal domein en het gebiedsgerichte programma worden op elkaar afgestemd, zodat beleid én wat in het programma naar voren komt leidt tot een gerichte uitvoering in de wijk. Het programma wordt integraal benaderd en samen met de wijk opgesteld en uitgevoerd.