Begroting 2019

Aantrekkelijke woonstad

Een aantrekkelijke woonstad is een stad waar iedereen een fijne en passende woning kan vinden. Verder beschikt een aantrekkelijke woonstad over een mooi aanbod aan voorzieningen. Daardoor blijven we een bruisende en aantrekkelijke stad in een krachtige regio. De komende periode zetten we vol in op het aantrekkelijk houden en maken van onze stad. Dat doen we door goed te kijken welke woningen nodig zijn en iedereen een passende plek te bieden. We laten aan de buitenwereld zien wat we te bieden hebben en nutten onze kernkwaliteiten maximaal uit.

Wat zijn onze uitdagingen

 • Hoorn vergrijst en ontgroent. Dat zet de leefbaarheid van de stad onder druk. Een gezonde opbouw van de bevolking is van belang om een vitale en aantrekkelijke stad te blijven.
 • In de bestaande wijken ligt een grote opgave. Hier geven we met diverse programma's uitvoering aan door fysieke en sociale activiteiten. We zorgen ervoor dat ook op de lange termijn de bestaande stad weer in balans is.
 • In Hoorn is niet voor iedereen op korte termijn passende woonruimte beschikbaar. We gaan ons samen met woningcorporaties inspannen dit te verbeteren, zodat ook kwetsbare mensen in Hoorn woonruimte kunnen vinden. Voor spoedzoekers vinden we in 2019 een structurele oplossing.
 • Wij willen een energieneutrale en duurzame stad worden. Onze woningvoorraad willen we (verder) verduurzamen en afkoppelen van het gas.
 • Een aantrekkelijke stad is in balans. We kijken goed naar de een evenwichtige verdeling van woningen over de stad en werken aan diverse en ongedeelde wijken.

Hoe willen we dat bereiken?

 • We gaan met initiatiefnemers in gesprek om woningen te realiseren die passen bij de behoefte van onze inwoners en bij onze ambitie om ‘meer stad te worden’.
 • Met Intermaris en huurders maken we prestatieafspraken waarin we afspreken de voorraad sociale huurwoningen met minimaal 250 woningen uit te breiden, woningen te verduurzamen en kwetsbare groepen op een passende manier te huisvesten.
 • We gaan werken aan een rechtvaardiger woonruimte verdeelsysteem waarin mensen die acuut woonruimte hebben, beter aan bod komen.
 • In de wijken Grote Waal, Kersenboogerd en Hoorn-Noord en Venenlaankwartier ligt een grote opgave in stadsvernieuwing. In de Kersenboogerd richten we ons in eerste instantie op de sociale structuur. In deze wijken zijn we aan de slag om het DNA van de stad te optimaliseren. De diverse gebiedsgerichte programma's geven hier invulling aan.
 • Stadsvernieuwing gebruiken we als vliegwiel om uitvoering te geven aan de energietransitie.
 • Nieuwbouw wordt gasloos opgeleverd.
 • Door stedelijke vernieuwing gaan we de bestaande stad aantrekkelijker maken en de wijken divers en leefbaar houden. We zetten in op het maximaal benutten van de ruimte door bijvoorbeeld intensivering en door transformatie van bestaand vastgoed en op een divers aanbod van woningen en woonmilieus.

Speerpunten 2019

 • Uitvoeren en actualiseren prestatieafspraken met Intermaris;
 • Structurele oplossing voor spoedzoekers;
 • Kenbaar maken ambities aan betrokken partijen (lobby);
 • Concretiseren van de opgave energietransitie voor de bestaande voorraad;
 • Sturen op een verdeling van 30-30-40 om een robuuste sociale structuur te realiseren in de wijken;
 • Initiatiefnemers uitnodigen om met plannen te komen die passen bij de behoefte en een bijdrage leveren aan onze ambities;
 • Afspraken maken over een andere woonruimteverdeling van sociale huurwoningen.

Beleidsvelden

Projecten