Begroting 2019

Sociale stad

In Hoorn zorgen we goed voor elkaar. Iedereen kan hier meedoen en een stap vooruit zetten. Dat begint met de eigen kracht van mensen. We zoeken naar een goede balans tussen wat mensen zelf kunnen en wat zij daarnaast extra nodig hebben. Wij helpen inwoners die het financieel zwaar hebben. We geven vertrouwen, maar vragen ook eigen inzet. Misbruik van ons vertrouwen nemen wij hoog op. Zorg organiseren we dichtbij, in de wijken. En de professionals in het veld krijgen het vertrouwen om hun deskundigheid en de middelen in te zetten die nodig zijn. Innovatie is belangrijk om de zorg telkens te verbeteren. Achteraf evalueren wij samen of het beter kan of anders moet.

Wat zijn onze uitdagingen

Na de decentralisatie van de zorgtaken naar de gemeente is er een begin gemaakt met innovatie. We werken toe naar een situatie waarin we uitgaan van de eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid in de eigen omgeving van onze inwoners. Hierbij dragen wij zorg voor de juiste ondersteuning van onze inwoners die dat nodig hebben. We willen dit doen voor het geld dat we ervoor krijgen. Dit staat in contrast met de stijgende kosten in het sociaal domein en de toenemende vraag naar passende ondersteuning op maat. Hiernaast wordt er landelijk en lokaal ingezet op meer preventief werken en het verhogen van de kwaliteit van de zorg. Door meer en preventief in te zetten op jeugd- en schuldhulpverlening en te zorgen voor juiste kwaliteit in Hoorn willen wij onze ondersteuning verbeteren. We willen dit op zo’n manier doen dat:

 • Er ruimte is voor pilots en experimenten om een passend aanbod te realiseren
 • Er in één keer de juiste zorg wordt ingezet
 • Dat zwaardere zorg voorkomen wordt
 • Er resultaatgericht wordt gewerkt

Eenzaamheid is een groot maatschappelijk thema, onder jong en oud. Wij nemen maatregelen om eenzaamheid zoveel mogelijk tegen te gaan. Wij willen met preventie zwaardere zorg voorkomen. Vroegtijdige signalering is daarbij essentieel. Ook de steeds hechtere samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugdvoorzieningen is voor ons belangrijk. We willen uitval voorkomen en tijdig aansluiten bij de zorgbehoefte op scholen. Daarnaast is de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt prioriteit. In Hoorn wordt hard gewerkt aan de oprichting van Integraal Kindcentra (IKC's) om verregaande integratie tussen kinderopvang, onderwijs en (jeugd)hulp te bevorderen. We willen meerjarige relaties met zorgaanbieders aangaan om hen de kans te geven om innovatie in gang te zetten en de meest passende ondersteuning aan de cliënt te bieden. Landelijk zijn plannen gemaakt om de zorg toegankelijker te maken. Dit vergt lokale uitwerking en kan financiële consequenties met zich meebrengen. Bovendien worden wij geconfronteerd met krapte in de arbeidsmarkt en wachtlijsten in de zorg. Steeds meer van onze inwoners voeren mantelzorgtaken uit. Wij willen meer aandacht voor hen en de ondersteuning waaraan zij behoefte hebben. Alles wordt in het werk gesteld om mensen uit te laten stromen uit de bijstand en blijvend aan het werk te helpen. We willen de armoedeval en ‘verborgen’ armoede gericht aanpakken. Preventie kan schulden voorkomen. Kinderen moeten zich veilig kunnen voelen op school.

Hoe willen we dat bereiken?

Wij streven naar een zorgzame stad die toekomstbestendig is. We maken hiervoor gebruik van de aanwezige goede ideeën, ervaringen en positieve energie in de stad. Dit doen we in partnership (door samenwerking) met onze inwoners(groepen) en maatschappelijke en private partners zowel lokaal als (boven)regionaal.
We gaan 1.Hoorn beter positioneren en verder ontwikkelen tot integrale toegang tot jeugdhulp, zorg en ondersteuning op maat. Om integraal te kunnen werken, gaan we de financiële middelen ontschotten binnen de gemeente en tussen de verschillende sectoren. In het verlengde hiervan worden de aanbevelingen uit de evaluatie van 1.Hoorn ook opgepakt. Daarnaast werken wij regionaal toe naar een resultaatgerichte inkoop van de zorg en ondersteuning. Dit draagt bij aan goed opdrachtgeverschap. Bovendien staat resultaatgericht werken bij ons centraal.

Speerpunten 2019

 • Inzetten op fraudepreventie en handhaving Wmo/Jeugd
 • Vormgeven aan een aanpak die voorziet in een bundeling van psychosociale, medische, forensische en justitiële specialisten in de aanpak van kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld (MDA++)
 • Verder vertaling geven aan de toekomstbestendige visie maatschappelijke opvang en beschermd wonen, inclusief de aanpak op personen met verward gedrag
 • Verder uitvoering geven aan het bovenregionale samenwerking
 • Blijven inzetten op verbeteracties om een dementievriendelijke gemeente te zijn, conform het daarvoor geldende keurmerk
 • Verder gaan met het inzetten op het ondersteunen van mantelzorgers
 • Inzetten op zelfredzaamheid en (maatschappelijke) participatie voor onze inwoners. Hiervoor wordt de samenwerking tussen WerkSaam en 1.Hoorn verder versterkt
 • Verder inzetten op een goede aansluiting van de jeugdhulp op onderwijs en arbeid
 • Bijdrage aan realisatie van diverse IKC's
 • Bijdrage aan realisatie van Integraal Kind- en Expertisecentrum
 • Ontwikkeling van het dashboard om uitkomsten van interventies te kunnen meten
 • Inzetten op het verbeteren van de aansluiting tussen het onderwijs en arbeidsmarkt.
 • Verder inzetten op een goede aansluiting van de jeugdhulp op onderwijs
 • Bijdrage aan realisatie van regionale consultatiefunctie Jeugdhulp
 • Positie van de cliënt versterken

Beleidsvelden

Projecten