Begroting 2019

Economisch sterke stad

Een sterke economie is de motor van de stad. Het bepaalt of je in een stad wilt wonen en of je de stad wilt bezoeken. Door ondernemers actief uit te nodigen, ruimte te geven en te stimuleren, is Hoorn een stad waar je graag onderneemt en mensen zich kunnen ontwikkelen. We benutten economische kansen om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Dat geldt ook voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Een goede aansluiting van het (beroeps)onderwijs op de arbeidsmarkt is cruciaal. Zo werken wij aan een stad die talent ontwikkelt, bindt en perspectief biedt op een mooie loopbaan.

Wat zijn onze uitdagingen

 • Bedrijven behouden, binden aan en werven voor Hoorn en de regio.
 • Het onderwijs in onze regio vraagt betere aansluiting op de vraag van de arbeidsmarkt. Met een focus op de kansrijke sectoren en niches, zoals agri, techniek en zorg.
 • Hoorn en de regio aantrekkelijk positioneren om opleidingen op mbo-, hbo- en wo-niveau aan te trekken. Deze opleidingen zijn nodig voor aansluiting te houden met de vraag op de arbeidsmarkt.
 • Studenten aantrekken voor Hoorn en de regio.
 • Jongeren en talenten behouden en binden aan Hoorn en de regio.
 • Realiseren van een duurzame uitstroom naar de arbeidsmarkt.
 • Voorkomen van leegstand van winkels.

Hoe willen we dat bereiken?

 • Vaststellen en uitvoeren van de visie Economische Sterke Stad Hoorn en het bijbehorend actieprogramma.
 • Extra inzet op aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt vanuit een Triple Helix aanpak.
 • Duurzame uitstroom naar betaald werk door inzet van mbo-, hbo- en wo-opleidingen.
 • Aanbieden van stages, leerwerkplekken en onderzoeksopdrachten.
 • Participeren in landelijke en (boven)regionale netwerken en samenwerkingsverbanden zoals Holland Boven Amsterdam, G40, Pact van Westfriesland.
 • Zorgen voor aantrekkelijke woon- en werkmilieus.

Speerpunten 2019

 • De Visie Economische Sterke Stad Hoorn wordt nog in 2018 opgesteld voor verdere bespreking met de raad in 2019.
 • Start met de inzet van mbo-, hbo- en WO - opleidingen als instrument om te komen tot duurzame uitstroom naar de arbeidsmarkt.
 • Uitvoeren van verkenning naar de vraag vanuit de arbeidsmarkt in relatie tot behoefte aan opleidingsaanbod. Vervolgens kan gestart worden met het opzetten en uitvoeren van de gewenste opleidingstrajecten.

Beleidsvelden

Projecten