Begroting 2019

Duurzame en innovatieve stad

Hoorn klimaatneutraal in 2040. Dát is het doel waar we naar toe werken. Maar dat kan de gemeente niet alleen. Samenwerken is dus de sleutel. We geven het goede voorbeeld, maar inspireren, enthousiasmeren en steunen vooral ook anderen in onze stad om te werken aan een duurzame stad.

Wat zijn onze uitdagingen

We willen onze stad goed achterlaten aan toekomstige generaties en investeren daarom in een groene en levendige stad. Vanuit de opgave geven wij hier vorm aan door met de inwoners en bedrijven in de gemeente een duurzaamheidsambitie na te streven. “Samen voor een Duurzame Stad” is gericht op om in de huidige behoefte van de inwoners van Hoorn te voorzien zonder dat de toekomst van mens, milieu of economie in gevaar komt. De focus ligt op energie, klimaat en de energieke samenleving. De kansen liggen bij het verbreden van eigenaarschap.

  • De bebouwde omgeving wordt aardgasloos de komende jaren.
  • Een energie neutrale en klimaatbestendige stad met een circulaire economie (hergebruik van producten en grondstoffen) als ingrijpende ontwikkeling.
  • Het inpassen van duurzame energie opweksystemen als zonnepanelen en windmolens leidt tot veranderingen in ons landschap.
  • Toename van de hoeveelheid regen en de temperatuurstijging.

Dit vraagt om een enorme inspanning van iedereen om hier op te anticiperen.

Hoe willen we dat bereiken?

De Duurzame Stad is één van onze prioriteiten. De ambitie is groot, de eindbestemming duidelijk: een klimaatneutrale stad in 2040. Het programma de duurzame stad bestaat uit de volgende onderdelen (1) energietransitie (2) circulaire economie en (3) klimaatadaptatie. Randvoorwaarden voor het succesvol uitvoeren van het programma is (1) goed financieel evenwicht (2) samenspel tussen overheid, bedrijven en inwoners en (3) een continue communicatie tussen alle betrokken partijen.

Speerpunten 2019

We werken aan de toekomst. Daarbij richten we ons op het realiseren van een duurzame stad. Onderwerpen als klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie en het verduurzamen van gebouwen staan hoog op de agenda. We blijven investeren in de wijkaanpak en richten ons ook op het verduurzamen van monumenten in de stad. Oude huizenblokken moeten worden geïsoleerd, bestaande bouw en nieuwbouw moet van het aardgas af en we denken samen met onze partners na over het aansluiten van woonwijken op andere vormen van energie, om in een warmtebehoefte te voorzien.
Met het verstrekken van leningen om duurzame maatregelen zoals zonnepanelen bij particulieren woningbouw te realiseren en subsidies te verstrekken kunnen bewoners zelf investeren in hun woning. Tegelijkertijd kijken we op wijkniveau naar kansen om samen met andere partijen te zoeken naar mogelijkheden om bijvoorbeeld aardgas uit te faseren en de wijk zo in te richten dat extreme warmte in bepaalde gebieden wordt voorkomen.
Duurzaam vervoer en innovaties worden ook in de komende jaren gestimuleerd. Denk aan elektrisch vervoer in de binnenstad en het verbeteren van de bereikbaarheid met OV en fiets. Ook wordt het gemeentelijk vastgoed en vastgoed van het primair onderwijs verduurzaamd. Het bestaande onderwijs vastgoed wordt gemonitord op onderhoud en duurzaamheid en de informatie wordt vertaald in een nieuw op te stellen Integraal Huisvestingsplan. Nieuw te realiseren vastgoed past binnen het ambitieniveau 'van het gas' af.

Beleidsvelden

Projecten