Begroting 2019

Begin- en eindbalans

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat er een geprognosticeerde balans in de Begroting wordt opgenomen. Van belang is dat vanuit de Balans het EMU-saldo kan worden afgeleid. Het EMU-saldo wordt berekend vanuit de mutaties van de financiële activa en de vaste en vlottende schuld.
Het saldo van de posten met een * zijn overgenomen uit de Jaarstukken 2017 omdat het (nog) niet mogelijk is om bij het opstellen van de begroting een inschatting te maken. De balans is sluitend gemaakt met een stelpost.

ACTIVA


(bedragen x 1.000 euro)

1 januari 2019

1 januari 2020

1 januari 2021

1 januari 2022

Vaste activa

Materiele vaste activa

201.302

213.167

210.952

201.416

Financiele vaste activa

62.371

62.047

61.713

61.202

Vlottende activa

Voorraden

13.112

13.268

11.525

9.118

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar*

29.886

29.886

29.886

29.886

Liquide middelen*

1.685

1.685

1.685

1.685

Overlopende activa*

4.376

4.376

4.376

4.376

Stelpost balans

3.169

Totaal activa

312.732

324.429

320.137

310.852

PASSIVA

(bedragen x 1.000 euro)

1 januari 2019

1 januari 2020

1 januari 2021

1 januari 2022

Vaste passiva

Eigen vermogen

65.456

64.449

63.506

63.290

Voorzieningen

14.120

15.501

16.986

18.546

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

160.248

167.339

175.172

183.246

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar*

34.548

34.548

34.548

34.548

Overlopende passiva*

11.222

11.222

11.222

11.222

Stelpost balans

27.138

31.370

18.703

Totaal passiva

312.732

324.429

320.137

310.852