Begroting 2019

Beoogde structurele mutaties in reserves

In onderstaande overzichten staan de structurele mutaties in reserves groter dan 15.000 euro.

Bedragen in euro, - = nadeel

Omschrijving stortingen

Reserve

2019

2020

2021

2022

Jaarlijkse storting

reserve onderhoud kapitaalgoederen

2.421.624

2.542.042

2.542.042

2.542.042

Verrekening product riolering

reserve riolering

53.612

0

40.206

148.073

Saldo product parkeren

reserve parkeren en infrastructuur

2.217.855

2.218.965

1.494.243

1.494.877

Jaarlijkse storting

reserve parkeren en infrastructuur

90.000

90.000

815.000

815.000

Jaarlijkse storting

reserve poort van hoorn

464.000

464.000

464.000

464.000

Percentageregeling beeldende kunst

reserve beeldende kunst

25.000

25.000

25.000

25.000

Jaarlijkse storting

reserve beeldende kunst

19.400

19.400

19.400

19.400

Onderlinge mutaties reserves

reserve masterplan hoofdinfrastructuur

50.000

50.000

50.000

50.000

Onderlinge mutaties reserves

reserve poort van hoorn

620.000

620.000

620.000

620.000

Jaarlijkse storting

reserve toekomstplan huisvesting PO

0

0

483.158

582.317

Jaarlijkse storting

reserve kunstijsbaan

80.019

80.744

81.471

82.203

Erfpacht en litervergoeding

algemene bedrijfsreserve grondzaken

187.628

187.628

187.628

187.628

Jaarlijkse storting

reserve Oostereiland

135.657

137.447

139.439

139.439

Verhuuropbrengsten woningen, kantoren, Botterwerf en parkeerplekken

reserve Oostereiland

462.291

469.139

476.070

481.287

Totaal structurele stortingen

6.827.086

6.904.365

7.437.657

7.651.266

Bedragen in euro, - = nadeel

Omschrijving ontrekking

Reserve

2018

2019

2020

2021

Intiatieven Hoorn-Noord Venenlaankwartier

algemene reserve

390.000

160.000

100.000

0

Laptops

algemene reserve

118.400

77.200

36.400

0

Groot onderhoud wegen, civiele kunstwerken en gebouwen

reserve onderhoud kapitaalgoederen

2.478.085

2.523.473

2.532.223

2.532.223

Jaarlijkse vrijval t.g.v. resultaat

reserve riolering

103.674

100.283

96.881

96.881

Kapitaallasten

reserve afschrijvingslasten

846.926

698.247

688.274

531.437

Kapitaallasten

reserve parkeren en infrastructuur

21.810

21.707

21.603

21.500

Onderlinge mutaties reserves

reserve parkeren en infrastructuur

670.000

670.000

670.000

670.000

Personeelslasten en overhead parkeerbedrijf

reserve parkeren en infrastructuur

565.156

565.156

565.156

565.156

Jaarlijkse vrijval t.g.v. resultaat

reserve parkeren en infrastructuur

1.148.252

1.174.813

1.170.943

1.170.943

Kapitaallasten

reserve masterplan hoofdinfrastructuur

128.278

127.683

127.088

126.494

Kapitaallasten

reserve poort van Hoorn

104.294

437.533

435.722

433.911

Kapitaallasten

reserve toekomstplan huisvesting PO

23.968

23.858

23.749

23.639

Kapitaallasten

reserve welzijnsvoorzieningen B/O

263.395

515.421

508.982

506.848

Kapitaallasten

reserve kunstijsbaan

154.934

154.934

154.934

154.934

Kapitaallasten

reserve Oostereiland

471.166

469.279

467.391

465.506

Beheerskosten

reserve Oostereiland

153.360

153.753

154.154

154.564

Verrekening product riolering

reserve riolering

0

74.950

0

0

Totaal structurele onttrekkingen

7.641.698

7.948.290

7.753.500

7.454.036