Begroting 2019

Incidentele baten en lasten

Conform het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) is hieronder het overzicht van incidentele baten en lasten opgenomen. Hierin staan lasten en baten groter dan 15.000 euro en die maximaal drie jaar in de begroting zijn opgenomen.  

Bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Prg.

Omschrijving

Lasten
2019

Baten
2019

Lasten
2020

Baten
2020

Lasten
2021

Baten
2021

Lasten
2022

Baten
2022

1

Externe inhuur regionaal programmamanager Omgevingswet (incl. bijdrage van regio daarvoor)

-44

29

-44

29

-44

29

-

-

1

Project Jeugd, Alcohol en drugs

-45

-

-

-

-

-

-

-

3

Economische agenda Westfriesland

-175

115

-

-

-

-

-

-

3

Terugbetaling overbruggingskrediet reclamebelasting (dekking: onttrekking aan de voorziening reclamebelasting)

-30

30

-

-

-

-

-

-

4

Convenant 'Voorkomen vroegtijdig schoolverlaten 2017-2020'

-223

223

-223

223

-

-

-

-

5

Stadspromotie 'Hoorn Marketing'

-100

5

Keuringen sportaccommodaties (dekking: onttrekking aan de algemene reserve)

-25

25

-

-

-

-

-

-

5

Exploitatie VOC schip Halve Maen

-214

236

-

-

-

-

-

-

6

Subsidie kledingbank

-15

-

-15

-

-

-

-

-

6

Subsidie project Stand-by

-30

-

-

-

-

-

-

-

6

Regionaal project 200 banenplan

-30

-

-

-

-

-

-

-

8

Externe inhuur woonwagencentrum Bobeldijkerweg

-15

-

-

-

-

-

-

-

8

Uitvoering RAP Westfriesland

-15

-

-15

-

-

-

-

-

8

Project Hoorn Noord/Venenlaankwartier (dekking: onttrekking aan de algemene reserve)

-390

390

-160

160

-100

100

-

-

overhead

Versturen digitale belastingaanslagen

-20

-

-

-

-

-

-

-

overhead

Voorbereiden nieuwe BRP-applicatie

-25

-

-

-

-

-

-

-

overhead

Externe inhuur expertise infoveiligheid

-40

-

-

-

-

-

-

-

Totaal

-1.436

1.048

-457

412

-144

129

0

0

Toelichting incidentele baten en lasten

De commissie BBV heeft per 30 augustus 2018 een vernieuwde notitie 'incidentele baten en lasten' vastgesteld. Volgens deze notitie betreffen Incidentele baten en lasten de posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidie als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben. Stellige uitspraak in deze notitie is dat voor de in het overzicht van incidentele baten en lasten opgenomen posten een nadere toelichting is vereist. Deze toelichting is hieronder opgenomen.

Externe inhuur regionaal programmamanager Omgevingswet (inclusief bijdrage van regio daarvoor)
Tot het jaar van implementatie van de nieuwe Omgevingswet (2021) wordt een regionaal programmamanager aangesteld.

Project Jeugd, Alcohol en drugs
Het project heeft een looptijd van 2016 tot 2020.

Economische agenda Westfriesland
Het uitvoeringsprogramma loopt van 2017 tot en met 2019.

Terugbetaling overbruggingskrediet reclamebelasting
Een eenmalige overbruggingskrediet.

Convenant "Voorkomen vroegtijdig schoolverlaten 2017-2020"
De looptijd van het convenant is eindig.

Stadspromotie "Hoorn Marketing"
Bijdrage aan Hoorn Marketing voor de periode 2017-2019.

Keuringen sportaccommodaties
In 2019 is incidenteel budget beschikbaar voor het keuren van tribunes, dug-outs en lichtmasten. Dekking is een onttrekking aan de algemene reserve.

Exploitatie VOC schip Halve Maen
Vanaf 2014 heeft de gemeente Hoorn het museumschip in bruikleen voor een periode van vijf jaar.

Subsidie kledingbank
Subsidie is toegekend voor de jaren 2018 tot en met 2021.

Subsidie project Stand-by
Subsidie is toegekend voor de jaren 2018 en 2019.

Regionaal project 200 banenplan
Is een incidenteel project.

Externe inhuur woonwagencentrum Bobeldijkerweg
Incidenteel budget voor inzet projectleider.

Uitvoering RAP Westfriesland
Looptijd van RAP is 2017-2020.

Project Hoorn-Noord/Venenlaankwartier
De looptijd van dit project is 2017-2021. De kosten worden gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve.

Versturen digitale belastingaanslagen
Budget voor het realiseren van een koppeling tussen de digitale belastingbalie en de Berichtenbox van Mijn Overheid.

Voorbereiden nieuwe BRP-applicatie
Incidentele inhuur voor externe expertise.

Externe inhuur expertise infoveiligheid
Betreft incidentele inhuur.

Structureel evenwicht

Om te bepalen of er in de begroting en meerjarenraming sprake is van structureel evenwicht moet inzichtelijk gemaakt worden welke incidentele baten en lasten de begroting en meerjarenraming bevat. De incidentele baten en lasten beïnvloeden het structurele begrotingssaldo. Incidentele lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo positief en incidentele baten negatief. Door het betrekken van de eindcijfers uit het overzicht van incidentele baten en lasten bij het begrotingssaldo met de cijfers uit het overzicht van de (totale) lasten en baten wordt inzicht gegeven in het begrotingssaldo.
De commissie BBV adviseert om het structureel begrotingssaldo te presenteren zoals in onderstaande tabel is gedaan. Hiermee wordt inzicht gegeven of de begroting en meerjarenraming structureel in evenwicht zijn. Uit onderstaande tabel blijkt dat de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 t/m 2022 in evenwicht zijn.

bedragen x 1.000 euro

2019

2020

2021

2022

Saldo baten en lasten

1.354

3.083

3.779

4.523

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

1.006

943

216

-298

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-388

-45

-15

0

Structureel begrotingssaldo

1.972

3.981

3.980

4.225