Begroting 2019

Uitgangspunten

Bij het opstellen van de Begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 tot en met 2022 is rekening gehouden met onderstaande uitgangspunten:

  • de prijsmutatie voor goederen en diensten is vastgesteld op de nullijn, wel zijn enkele budgetten verhoogd met een prijscompensatie van 1,4%. In de Kadernota 2018 heeft de gemeenteraad hiertoe besloten.
  • de gemeentelijke subsidies zijn niet geïndexeerd.
  • de belastingtarieven en leges zijn met 2,3% geïndexeerd. In de Kadernota 2018 heeft de gemeenteraad hiertoe besloten.  
  • een rentepercentage van 0,5%.
  • de uitkering uit het gemeentefonds is opgenomen tegen een constant loon- en prijsniveau. Wel is in de raming van de algemene uitkering rekening gehouden met areaaluitbreiding en autonome toename van aantallen.
  • de meerjarenraming is opgesteld met een constant loon- en prijsniveau uit 2019. Wel is rekening gehouden met actuele aantallen ten aanzien van areaaluitbreiding en specifieke ontwikkelingen.

De volgende aantallen inwoners en woonruimten zijn gehanteerd bij het berekenen van de algemene uitkering. Bij deze aantallen wordt aangesloten bij de informatie die vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt verstuurd. Het ministerie gebruikt deze informatie bij haar berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Jaar

Inwoners

Woonruimten

2019

73.960

33.451

2020

74.859

33.869

2021

75.438

34.137

2022

75.909

34.355