Begroting 2019

Mutaties reserves per programma

In onderstaand overzicht staan de mutaties in de reserves per programma.

Bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

stortingen Rekening 2017

onttrekkingen Rekening 2017

stortingen Begroting 2018

onttrekkingen Begroting 2018

stortingen Begroting 2019

onttrekkingen Begroting 2019

0 Inwoners en bestuur

-

491

-30

729

-

256

1 Openbare orde en veiligheid

-

65

-

22

-

-

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

-4.461

2.619

-4.072

2.771

-3.804

2.285

3 Economische zaken

-

32

-

121

-30

-

4 Onderwijs

-

505

-

296

-

321

5 Cultuur en recreatie

-239

976

-516

1.597

-172

587

6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

-2.341

1.374

-

2.097

-

92

7 Volksgezondheid en milieu

-363

509

-

1.124

-54

-

8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

-3.108

1.879

-1.501

2.588

-1.314

1.747

9 Financiering en algemene lasten en baten

-315

472

-

-

-

-

Overhead

-

1.368

-809

1.673

-

712

Resultaat, inclusief resultaat 2017

-970

3.728

-864

1.458

-877

1.257

Overige mutaties

-17.501

17.534

-

-

-670

670

Totaal reserves

-29.298

31.552

-7.792

14.476

-6.921

7.927