Begroting 2019

Kerngegevens

1 januari 2018

1 januari 2019

Begroting

Begroting

A

inwoner aantal en bevolkingsopbouw

aantal inwoners

73.259

73.500

- waarvan jongeren (tot 18 jaar)

15.250

15.100

- waarvan ouderen (65 jaar en ouder)

13.300

13.900

leerlingen en aantallen

- basisonderwijs

6.458

6.446

- voortgezet onderwijs

7.714

7.545

aantal bijstandscliënten

1.622

1.570

aantal werkzame personen

33.000

33.500

aantal allochtonen

17.200

17.570

aantal niet-westerse allochtonen

12.700

13.050

aantal niet etnische groepen

176

176

B

fysieke structuur

oppervlakte gemeente (hectare)

5.638

5.638

- waarvan buitenwater (hectare)

3.257

3.257

- waarvan historische stads- of dorpskern (hectare)

46

46

- waarvan overig land en binnenwater (hectare)

2.335

2.335

aantal woonruimten (exclusief bijzondere woongebouwen)

32.690

32.690

gemiddelde woningbezetting

2,23

2,23

historische woningen

3.299

3.299

monumenten:

- rijksmonumenten

383

383

- provinciale monumenten

2

2

- gemeentelijke monumenten

427

429

lengte van de wegen (kilometer)

289

292

oppervlakte openbaar groen (hectare)

392

388

- waarvan sportgroen inclusief kunstgrasvelden (hectare)

39

39

C

financiën (bedragen x 1.000 euro)

uitgaven (inclusief stortingen reserves)

-240.643

-227.762

inkomsten (inclusief onttrekkingen reserves)

241.021

230.122

resultaat begroting

378

2.360

uitsplitsing inkomsten:

algemene uitkering

75.497

78.220

integratie-uitkering sociaal domein

47.868

48.493

uitkering Wmo

5.193

5.518

specifieke uitkeringen

24.285

24.583

belastingen en retributies

34.300

34.359

onttrekkingen reserves

14.476

7.927

overige baten

39.402

31.022

Toelichting

  • Leerlingen en aantallen: dit zijn leerlingen woonachtig in en buiten Hoorn en onderwijs volgen.
  • Aantal werkzame personen: dit zijn personen woonachtig in en buiten Hoorn en werkzaam in Hoorn.
  • Bijzondere woongebouwen: dit zijn gebouwen waarvoor een verzameling personen plaatsen aanwezig zijn voor permanente huisvesting en bedrijfsmatige huishoudelijke verzorging (bijvoorbeeld bejaardentehuizen en opvanghuizen).