Begroting 2019

Verdeling taakvelden over programma's

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is hieronder een overzicht opgenomen met het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over de programma's/beleidsvelden zijn verdeeld.

Programma / Beleidsveld

Taakveld

Producten

0

Bestuur en ondersteuning

0.1

Relatie inwoners en bestuur

0.1

Bestuur

101010.01

Feitelijke kosten raad en raadscommissies

0.1

Bestuur

101011.01

Feitelijke kosten college

0.1

Bestuur

101021.01

Ombudsfunctie

0.1

Bestuur

101050.01

Ambtelijke ondersteuning raad

0.1

Bestuur

101051.01

Ambtelijke ondersteuning rekenkamer

0.1

Bestuur

116122.01

Cyclus financiële documenten t.b.v. B&W

0.2

Burgerzaken

103150.01

Programma stadskracht

0.4

Overhead

101020.01

Ambtelijke ondersteuning B&W

0.4

Overhead

101022.01

Onderscheidingen

0.4

Overhead

101052.01

Bestuursondersteuning raad en raadscommissie

0.4

Overhead

102010.01

Voorlichting

0.4

Overhead

102011.01

Representatie

0.4

Overhead

102100.01

Publiekscontacten

0.2

Publieke dienstverlening

0.2

Burgerzaken

103010.01

Documenten-algemeen

0.2

Burgerzaken

103011.01

Reisdocument

0.2

Burgerzaken

103012.01

Rijbewijs

0.2

Burgerzaken

103013.01

Verklaring omtrent gedrag

0.2

Burgerzaken

103040.01

Akten burgerlijke stand

0.2

Burgerzaken

103041.01

Huwelijksvoltrekking

0.2

Burgerzaken

103060.01

Naturalisatie/naamswijziging

0.2

Burgerzaken

103070.01

Informatie basisadministratie

0.2

Burgerzaken

103110.01

Straatnaamgeving/huisnummering

0.2

Burgerzaken

103130.01

Verkiezingen

0.2

Burgerzaken

103140.01

Programma dienstverlening

0.3

Bestuurlijke samenwerking

0.1

Bestuur

101030.01

Internationale contacten

0.1

Bestuur

101040.01

(Boven)regionale samenwerkingsstructuren

0.1

Bestuur

101041.01

Hoornse Algemene Aspecten Regiozaken

0.1

Bestuur

101042.01

PO Bestuurlijke zaken

0.1

Bestuur

101043.01

Madivo/Marktplaats Sociaal

0.1

Bestuur

101044.01

Portefeuillehoudersoverleg VV/RO/EZ c.a.

0.1

Bestuur

101045.01

REHAB

0.1

Bestuur

101046.01

Urgentiecommissie Huisvesting

0.1

Bestuur

101047.01

Regionale kwaliteitskringen

0.1

Bestuur

101049.01

Exploitatie voormalig SOW

0.4

Financiering en algemene lasten en baten

0.61

OZB woningen

116030.01

Waardering onroerende zaken ihkv Wet WOZ woningen

0.61

OZB woningen

116031.01

Lasten heffing/invordering OZB woningen

0.62

OZB niet-woningen

116032.01

Waardering onr. zaken ihkv Wet WOZ niet woningen

0.62

OZB niet-woningen

116033.01

Lasten heffing/invordering OZB niet-woningen

0.64

Belastingen overig

116010.01

Lasten heffing/invordering div.belasting.excl OZB

0.64

Belastingen overig

116016.01

Opbrengst reclamebelasting

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

116060.01

Uitkeringen gemeentefonds, excl.Algemene uitkering

0.8

Overige baten en lasten

116071.01

Overige lasten en baten

0.8

Overige baten en lasten

116072.01

Reservering voor nieuw beleid

0.8

Overige baten en lasten

116073.01

Nog niet functioneel ingedeelde lasten/baten

0.8

Overige baten en lasten

116074.01

Nog in te vullen bezuinigingen

1

Openbare orde en veiligheid

1.1

Veiligheidsregio NHN en crisisbeheersing

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

104042.01

Beheer en exploitatie brandweerkazernes

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

104043.01

Reddingsstation Hoorn

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

104044.01

Veiligheidsregio

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

104046.01

Rampenplan

1.2

Veiligheidsambitie

104015.01

Omgevingswet

1.2

Openbare orde en veiligheid

104010.01

Vergunningverlening/controle naleving APV

1.2

Openbare orde en veiligheid

104020.01

Preventieve criminaliteitsbestrijding

1.2

Openbare orde en veiligheid

104030.01

Handhaving openbare orde en veiligheid

1.2

Openbare orde en veiligheid

104050.01

Overige beschermende maatregelen

1.2

Openbare orde en veiligheid

104051.01

Uitvoering Wet op de lijkbezorging

1.2

Openbare orde en veiligheid

104052.01

Jeugd, alcohol en drugs

1.2

Openbare orde en veiligheid

104060.01

Stadstoezicht

1.2

Openbare orde en veiligheid

104061.01

Toezicht en handhaving

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

104031.01

Handh. en toezicht kinderopvang en peuterspeelzaal

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Wegen, straten en pleinen

2.1

Verkeer en vervoer

109010.01

Planvorming/evaluatie verhardingen

2.1

Verkeer en vervoer

109011.01

Groot onderhoud/projecten verhardingen

2.1

Verkeer en vervoer

109012.01

Dagelijks onderhoud verhardingen

2.1

Verkeer en vervoer

109013.01

Tractie

2.1

Verkeer en vervoer

109021.01

Dagelijks onderhoud sneeuw-/gladheidsbestrijding

2.1

Verkeer en vervoer

109022.01

Planvorming/evaluatie straatreiniging

2.1

Verkeer en vervoer

109023.01

Dagelijks onderhoud straatreiniging

2.1

Verkeer en vervoer

109030.01

Planvorming/evaluatie openbare verlichting

2.1

Verkeer en vervoer

109031.01

Groot onderhoud/projecten openbare verlichting

2.1

Verkeer en vervoer

109032.01

Dagelijks onderhoud openbare verlichting

2.1

Verkeer en vervoer

109040.01

Planvorming/evaluatie civiele kunstwerken

2.1

Verkeer en vervoer

109041.01

Groot onderhoud/projecten civiele kunstwerken

2.1

Verkeer en vervoer

109042.01

Dagelijks onderhoud civiele kunstwerken

2.1

Verkeer en vervoer

109061.01

Groot onderhoud/projecten stadsmeubilair

2.1

Verkeer en vervoer

109062.01

Dagelijks onderhoud stadsmeubilair

2.2

Verkeer en vervoer

2.1

Verkeer en vervoer

109050.01

Planvorming/evaluatie verkeer

2.1

Verkeer en vervoer

109051.01

Groot onderhoud/projecten verkeer

2.1

Verkeer en vervoer

109052.01

Dagelijks onderhoud verkeer

2.5

Openbaar vervoer

109070.01

Openbaar vervoer

2.3

Parkeren

0.63

Parkeerbelasting

109083.01

Inzameling parkeergelden straatparkeren

0.63

Parkeerbelasting

109085.01

Baten betaald parkeren

1.2

Openbare orde en veiligheid

109081.01

Handhaving straatparkeren

2.2

Parkeren

109079.01

Parkeergarage PvH

2.2

Parkeren

109080.01

Betaald parkeren-algemeen

2.2

Parkeren

109082.01

Exploitatie parkeerapparatuur straatparkeren

2.2

Parkeren

109084.01

Uitgifte parkeerbewijzen

2.2

Parkeren

109086.01

Parkeergarages

2.2

Parkeren

109087.01

Facilitair beheer parkeren openbaar gebied

2.2

Parkeren

109088.01

Fietsparkeren

2.2

Parkeren

109089.01

Parkeerhavens met barriere

2.4

Water- en havenbeheer

2.3

Recreatieve havens

109140.01

(Binnen)havens en waterwegen

2.3

Recreatieve havens

109141.01

Beheer en exploitatie (binnen)havens

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

109150.01

Planvorming/evaluatie watergang./-partijen/oeverv.

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

109151.01

Groot onderh./project. waterg./-partijen/oevervrz.

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

109152.01

Dagelijks onderhoud watergangen/-partijen/oeverv.

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

109153.01

Schoonhouden en schouwen watergangen/-partijen

3

Economische zaken

3.1

Economische zaken

3.1

Economische ontwikkeling

105010.01

Economische ontwikkeling

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

109090.01

Markten/standplaatsen

4

Onderwijs

4.1

Primair onderwijs

4.1

Openbaar basisonderwijs

113010.01

Openbaar basisonderwijs

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

113040.01

Bijzonder basisonderwijs

4.3

Voortgezet onderwijs

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

113020.01

Voortgezet onderwijs

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

113030.01

Speciaal (voortgezet) onderwijs

4.4

Onderwijshuisvesting

4.1

Openbaar basisonderwijs

113018.01

Openbaar basisonderwijs-beheer en expl.schoolgeb.

4.2

Onderwijshuisvesting

113011.01

Primair onderwijs-onderwijshuisvesting

4.2

Onderwijshuisvesting

113021.01

Voortgezet onderwijs-onderwijshuisvesting

4.2

Onderwijshuisvesting

113031.01

Speciaal (voortgezet) onderwijs- huisvesting

4.5

Onderwijszaken

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

113072.01

Leerlingenvervoer

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

113074.01

Overige onderwijssubsidies

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

113090.01

Lokaal onderwijsbeleid

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

113091.01

Voorkomen vroegtijdig schoolverlaten

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

113092.01

Leerplicht Hoorn

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

113093.01

Onderwijsachterstandenbeleid

5

Cultuur en recreatie

5.1

Kunst en cultuur

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

112010.01

Kunst en cultuur-algemeen

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

112011.01

Amateurkunst

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

112030.01

Muziekschool Gerard Boedijn

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

112031.01

Centrum kunstzinnige vorming "De Blauwe Schuit"

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

112032.01

Beheer en exploitatie Vredehofstr.7a,Blauwe Schuit

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

112040.01

Schouwburg en Congrescentrum Het Park

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

112041.01

Beheer en exploitatie Westerdijk 4, schouwburg

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

112080.01

Beeldende kunst-algemeen

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

112086.01

Beheer en exploitatie ateliers

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

114076.01

Beheer en exploitatie Manifesto

5.4

Musea

112013.01

Beheer en exploitatie theater Het Pakhuis

5.4

Musea

112050.01

Westfries Museum-Personeelsbudgetten

5.4

Musea

112051.01

Westfries Museum

5.4

Musea

112052.01

Beheer en exploitatie Westfries Museum

5.4

Musea

112053.01

Exploitatie VOC schip Halve Maen

5.4

Musea

112083.01

Boterhal-Kerkplein 39

5.6

Media

112020.01

Openbare bibliotheek

5.6

Media

112100.01

Lokale omroep

5.6

Media

112101.01

Beheer en exploitatie Grote Beer 5, Radio Hoorn

5.2

Cultureel erfgoed

5.4

Musea

112110.01

Westfries Archief-algemeen

5.4

Musea

112111.01

Westfries Archief-huisvesting

5.4

Musea

112120.01

Onderhoud/restauratie/vergunning monumenten

5.4

Musea

112121.01

Archeologie

5.5

Cultureel erfgoed

112122.01

Beheer en exploitatie poortjes en torens

5.3

Sport en recreatie

3.4

Economische promotie

105020.01

Toeristische voorzieningen

5.1

Sportbeleid en activering

111030.01

Gemeentelijk sportopbouwwerk-algemeen

5.1

Sportbeleid en activering

111031.01

Sportopbouwwerk

5.1

Sportbeleid en activering

111034.01

Bewegingsconsulent

5.1

Sportbeleid en activering

111040.01

Subsidie sportverenigingen-algemeen

5.2

Sportaccommodaties

111010.01

Sport algemeen

5.2

Sportaccommodaties

111011.01

Sporthal de Kers

5.2

Sportaccommodaties

111012.01

Sporthal Zwaag

5.2

Sportaccommodaties

111014.01

Sporthal De Opgang-hal/zaal/squash

5.2

Sportaccommodaties

111015.01

Kunstijsbaan

5.2

Sportaccommodaties

111016.01

Gymnastieklokalen/Sportzalen

5.2

Sportaccommodaties

111017.01

Beheer en exploitatie zwembaden

5.2

Sportaccommodaties

111018.01

Exploitatie zwembaden en kunstijsbaan

5.2

Sportaccommodaties

111019.01

Sportkantine De Opgang

5.2

Sportaccommodaties

111020.01

Beheer sportaccommodaties

5.2

Sportaccommodaties

111021.01

Onderhoud sportcomplexen

5.2

Sportaccommodaties

111042.01

40/60-regeling sport

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

105030.01

Niet-functiespecifieke gronden

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

109110.01

Dierenweiden

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

109111.01

Beheer en exploitatie dierenweiden

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

109112.01

Kinderboerderijen

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

109120.01

Speelterreinen en -weiden

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

109130.01

Kermis

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

111050.01

Recreatieschap Westfriesland

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

111070.01

Openluchtrecreatieterreinen-algemeen

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

111071.01

Beheer en exploitatie openluchtrecreatieterreinen

5.5

Groen

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

109100.01

Planvorming/evaluatie groenvoorzieningen

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

109101.01

Groot onderhoud/projecten groenvoorzieningen

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

109102.01

Dagelijks onderhoud groenvoorzieningen

6

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

6.1

Participatie

6.3

Inkomensregelingen

110012.01

Inkomensvoorzieningen, algemeen

6.3

Inkomensregelingen

110013.01

Inkomensvoorzieningen, PB

6.3

Inkomensregelingen

110014.01

Inkomensvoorzieningen, IOAW

6.3

Inkomensregelingen

110016.01

Inkomensvoorzieningen, BBZ

6.3

Inkomensregelingen

116040.01

Kwijtschelding diverse belastingen

6.3

Inkomensregelingen

125030.01

Bijzondere bijstand

6.3

Inkomensregelingen

125040.01

Minimabeleid

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

125020.01

Schuldhulpverlening

6.3

Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg

1.2

Openbare orde en veiligheid

114060.01

Antidiscriminatiebeleid

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

109181.01

Programma Kersenboogerd

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

114100.01

Opvang asielzoekers en vluchtelingen

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

120010.01

Sociaal Domein, algemeen

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

120011.01

Buurt- en clubhuizen

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

120020.01

Sociaal cultureel werk

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

121010.01

Algemeen WMO <2015

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

121020.01

Algemene voorz. samenkracht en burgerparticipatie

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

123013.01

Opvoedondersteuning

6.2

Wijkteams

120012.01

Gebiedsteams

6.2

Wijkteams

122010.01

Algemeen AWBZ/Wmo

6.2

Wijkteams

122039.01

Cliënt Ondersteuning

6.4

Begeleide participatie

126011.01

Participatie-WSW

6.5

Arbeidsparticipatie

110143.01

Reïntegratie overig

6.5

Arbeidsparticipatie

126010.01

Participatie-Reïntegratie

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

121012.01

Individuele voorzieningen

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

121011.01

Huishoudelijke hulp

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

121013.01

Regiotaxi

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

121016.01

Eigen bijdrage Wmo <2015

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

122020.01

Ambulante begeleiding en ondersteuning

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

122021.01

Dagbesteding

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

122022.01

Kortdurend Verblijf

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

122024.01

Vervoersdiensten

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

122033.01

Wtcg / CER regeling

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

122037.01

Persoonsgebonden Budget AWBZ/Wmo

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

122041.01

Eigen bijdrage Beschermd Wonen

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

122042.01

Eigen bijdrage Wmo-Begeleiding

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

121014.01

MO/VB/OGGZ

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

121015.01

Veilig thuis

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

121021.01

Brede Centrale Toegang

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

122032.01

Inloopfunctie GGZ

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

122038.01

Opvang en beschermd wonen Wmo

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

122040.01

PGB Beschermd wonen

7.1

Volksgezondheid

115010.01

Gezondheidszorg algemeen

7.1

Volksgezondheid

115013.01

Gemeenschappelijke gezondhdsdnst Hollands Noorden

7.1

Volksgezondheid

123012.01

Jeugdgezondheidszorg

6.4

Jeugd(hulp)

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

114020.01

Peuterspeelzaalwerk

6.2

Wijkteams

123010.01

Eerstelijns loket Jeugdzorg

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

124010.01

Jeugdzorg-Algemeen

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

124030.01

Jeugdzorg Plus

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

124070.01

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

124080.01

Licht Verstandel.Gehandicapt.3-milieu voorziening

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

124090.01

Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

124100.01

Specialistische Geestelijke GezondheidsZorg

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

124110.01

Specialistische Jeugdhulp

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

124111.01

Jeugd- en opvoedhulp

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

124120.01

Persoonl.begeleiding, verzorging en kort verblijf

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

124130.01

Persoongebonden Budget Jeugdzorg

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

124020.01

Pleegzorg

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

124040.01

Crisishulp en -opvang

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

124050.01

Jeugdbescherming en -reclassering

7

Duurzaamheid en milieu

7.2

Duurzaamheid en milieu

7.4

Milieubeheer

107080.01

Regionale Uitvoeringsdienst

7.4

Milieubeheer

107081.01

Duurzaamheidsbeleid

7.3

Riolering en afval

7.2

Riolering

109200.01

Planvorming riolering

7.2

Riolering

109201.01

Onderzoek/gegevensbeheer riolering

7.2

Riolering

109202.01

Investeringen riolering

7.2

Riolering

109203.01

Onderhoud riolering

7.2

Riolering

109204.01

Baten rioolheffingen

7.3

Afval

116020.01

Lasten afvalstoffenheffing

7.3

Afval

116021.01

Baten afvalstoffenheffing

7.3

Afval

116022.01

Afvalstoffenverwijdering

7.4

Begraafplaatsen

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

109170.01

Planvorming/evaluatie begraafplaatsen

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

109171.01

Beheer en exploitatie gebouwen begraafplaatsen

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

109172.01

Groot onderhoud/projecten begraafplaatsen

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

109173.01

Dagelijks onderhoud begraafplaatsen

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

109174.01

Baten begraafplaatsen/begraafrechten

8

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

8.1

Ruimtelijke ordening

8.1

Ruimtelijke ordening

106010.01

Bestemmingsplannen

8.1

Ruimtelijke ordening

106011.01

Stedenbouw

8.1

Ruimtelijke ordening

106014.01

Poort van Hoorn-algemeen

8.1

Ruimtelijke ordening

106050.01

Ontheffingen WABO

8.1

Ruimtelijke ordening

106090.01

Kostenverhaal Koopvaarder 3

8.1

Ruimtelijke ordening

106092.01

Kostenverhaal Bangert 7

8.1

Ruimtelijke ordening

106093.01

Kostenverhaal Nieuwe Steen 21

8.1

Ruimtelijke ordening

106095.01

Kostenverhaal Holenkwartier

8.1

Ruimtelijke ordening

106096.01

Kostenverhaal Nieuwe Steen 2

8.1

Ruimtelijke ordening

106097.01

Kostenverhaal Nieuwe Steen 6

8.1

Ruimtelijke ordening

106098.01

Kostenverhaal Missiehuis

8.1

Ruimtelijke ordening

106099.01

Kostenverhaal Pierre Komen Westerdijk 14-16

8.1

Ruimtelijke ordening

106100.01

Kostenverhaal Joh. Poststraat/Pater Bleijstraat

8.1

Ruimtelijke ordening

106101.01

Kostenverhaal Grauwe Paard, Dorpsstraat 113 Zwaag

8.1

Ruimtelijke ordening

106102.01

Kostenverhaal Keern 153-155

8.1

Ruimtelijke ordening

106103.01

Kostenverhaal Keern 157

8.1

Ruimtelijke ordening

106105.01

Kostenverhaal EWF fase 5 Bangert en Oosterpolder

8.1

Ruimtelijke ordening

106106.01

Kostenverhaal Nieuwland 14-18

8.1

Ruimtelijke ordening

106107.01

Kostenverhaal Nieuwe Noord 36-38.

8.1

Ruimtelijke ordening

106110.01

Kostenverhaal herontwikkeling Grote Kerk

8.2

Volkshuisvesting

8.3

Wonen en bouwen

105040.01

Woningen

8.3

Wonen en bouwen

105041.01

Overige onroerende zaken

8.3

Wonen en bouwen

105042.01

Groot onderhoud gebouwen

8.3

Wonen en bouwen

105070.01

Woonwagens

8.3

Wonen en bouwen

106040.01

Bouwvergunning

8.3

Wonen en bouwen

106060.01

Gebruiksvergunning

8.3

Wonen en bouwen

106070.01

Inspecties i.h.k.v. Woningwet en APV

8.3

Wonen en bouwen

106080.01

Sloopvergunning

8.3

Wonen en bouwen

108010.01

Volkshuisvesting-algemeen

8.3

Wonen en bouwen

108012.01

Beheerskosten Oostereiland

8.3

Wonen en bouwen

108013.01

Domotica lokaal

8.3

Wonen en bouwen

108014.01

Domotica regionaal

8.3

Wonen en bouwen

108050.01

Subsidieregeling volkshuisvesting

8.3

Wonen en bouwen

108051.01

Woningbouwverenigingen

8.3

Wonen en bouwen

108052.01

Besluit woninggebonden subsidies

8.3

Wonen en bouwen

108090.01

Vergoedingen i.h.k.v. ISV-3

8.3

Wonen en bouwen

108110.01

Exploitatie Sint Pietershof

8.4

Wijkgericht werken

8.3

Wonen en bouwen

108080.01

Projecten/Activiteiten Hoorn Nrd Venenlaankwartier

8.3

Wonen en bouwen

109180.01

Wijkbeheer

8.6

Grondzaken

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

105081.01

Exploitatie gronden, bedrijventerreinen

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

105080.01

Exploitatie gronden, niet bedrijventerreinen

96

Onvoorzien

9.91

Onvoorzien

0.8

Overige baten en lasten

117060.01

Onvoorziene lasten en baten

97

Heffing voor de vennootschapsbelasting

0.9

Vennootschapsbelasting(vpb)

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

116075.01

Vennootschapsbelasting

98

Overhead

9.8

Overhead

0.4

Overhead

300200.01

Personeels- en organisatiezaken

0.4

Overhead

300202.01

Communicatie

0.4

Overhead

300203.01

Ondernemingsraad

0.4

Overhead

300204.01

Managementteam

0.4

Overhead

300205.01

Planning en Control

0.4

Overhead

300206.01

Juridische zaken

0.4

Overhead

300207.01

Onderzoek en statistiek

0.4

Overhead

300299.01

Niet door te belasten kosten

0.4

Overhead

300430.01

Informatiemanagement

0.4

Overhead

300431.01

Informatiebeveiliging

0.4

Overhead

300440.01

Gegevensmanagement

0.4

Overhead

300450.01

ICT infrastructuur

0.4

Overhead

300460.01

ICT diensten aan derden

0.4

Overhead

300540.01

Reproductie

0.4

Overhead

300550.01

Kantoor-/bureaubehoeften

0.4

Overhead

300570.01

Catering

0.4

Overhead

300590.01

Facilitair totaal

0.4

Overhead

300600.01

Huisvesting

0.4

Overhead

300801.01

MFA De Grote Beer

0.4

Overhead

300802.01

MFA De Huesmolen

0.4

Overhead

300803.01

Wijkcentrum De Cogge

0.4

Overhead

300804.01

Wijkcentrum Kersenboogerd

0.4

Overhead

300828.01

MFA De Kreek

0.4

Overhead

300833.01

Semi permanent gebouw De lage Hoek

0.4

Overhead

300900.01

Tractie

0.4

Overhead

400000.01

KVS Algemeen

0.4

Overhead

400100.01

KVS Directie (staf)

0.4

Overhead

419000.01

KVS Publiekszaken

0.4

Overhead

419001.01

Dienstverlening, beheer, beleid en kwaliteit

0.4

Overhead

419002.01

Dienstverlening backoffice

0.4

Overhead

419003.01

Dienstverlening frontoffice

0.4

Overhead

420000.01

KVS Stadsbeheer

0.4

Overhead

420001.01

Bedrijfsbureau Stadsbeheer

0.4

Overhead

420002.01

Groen en reiniging

0.4

Overhead

420003.01

Ingenieursbureau

0.4

Overhead

420004.01

Riolering en wegen

0.4

Overhead

430000.01

KVS Veiligheid, vergunningen en handhaving

0.4

Overhead

430001.01

Erfgoed

0.4

Overhead

430002.01

Juridisch administratief VVH

0.4

Overhead

430003.01

Vergunningen en bouwtoezicht

0.4

Overhead

430004.01

Veiligheid en toezicht

0.4

Overhead

450000.01

KVS Stadsontwikkeling

0.4

Overhead

450001.01

Onderwijs en doelgroepenvervoer

0.4

Overhead

450002.01

Ruimtelijke ontwikkeling

0.4

Overhead

450003.01

Wonen, economie en leisure

0.4

Overhead

450004.01

Zorg en samenleving

0.4

Overhead

465000.01

KVS Informatievoorziening

0.4

Overhead

465001.01

Gegevensmanagement

0.4

Overhead

465002.01

Informatisering, control en automatisering

0.4

Overhead

470000.01

KVS Advies en control

0.4

Overhead

470001.01

Bestuurs, juridische zaken en communicatie

0.4

Overhead

470002.01

Planning en control

0.4

Overhead

470003.01

Projectmanagement

0.4

Overhead

470004.01

Personeel en organisatie

0.4

Overhead

490000.01

KVS Griffie

99

Algemene dekkingsmiddelen

9.9

Algemene dekkingsmiddelen

0.5

Treasury

117030.01

Beleggingen

0.5

Treasury

300150.01

Treasury renteomslag

0.5

Treasury

300151.01

Treasury-Overig

0.61

OZB woningen

117011.01

Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren woningen

0.62

OZB niet-woningen

117010.01

Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers

0.62

OZB niet-woningen

117012.01

Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren niet won.

0.64

Belastingen overig

117014.01

Baten hondenbelasting

0.64

Belastingen overig

117015.01

Baten precariobelasting

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

117020.01

Uitkeringen gemeentefonds

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

117021.01

Integratie-uitkering Sociaal Domein (3D)

999

Mutaties reserves

9.99

Mutaties reserves

0.10

Mutaties reserves

199991.01

Mutaties reserves

9999

Resultaat

9.999

Resultaat

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

199992.01

Resultaat na bestemming