Begroting 2019

Beleidskaders

Onderstaand de geldende beleidsregels van de gemeente Hoorn, peildatum 10 juli 2015
De regels zijn vindbaar door op de link te klikken. Er is een onderscheid in regels:

  • Algemeen Verbindende Voorschriften (AVV)
  •  Beleidsregels (BR)
  • Concreet Besluit van Algemene Strekking (mandaat, aanwijzingsbesluit, CBAS)
  • Gemeenschappelijke regeling

PRG

onderwerp

0

Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2009 , Verordening op de 20090101

0

Archiefverordening gemeente Hoorn 2015 20151230

0

Auditcommissie gemeente Hoorn 2014 , Verordening op de 20140919

0

Burgerinitiatief Hoorn 2002 , Verordening 20021016

0

College, Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college 2014 , 20140710

0

Commissie Bezwaarschriften 2014 , Verordening 20140211

0

Controleverordening gemeente Hoorn 20040101

0

Financiële verordening gemeente Hoorn 20080101

0

Gemeentearchief Hoorn , Verordening 19950505

0

Gemeenteblad 2004 , Verordening (3e wijz) 20111229

0

Gemeenteraad 2006 , Reglement van orde voor 2006 20060615 (1e wijz)

0

Inspraakverordening 20051027

0

Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Hoorn , Verordening 20040101 (2)

0

Referendumverordening 2015 Gemeente Hoorn 2015 20150326

0

Referendumverordening van de gemeente Hoorn , Reglement van orde behorende bij 19970319

0

Rekenkamercommissie Gemeente Hoorn , Verordening 20091008

0

Deelverordening (behorende bij Algemene subsidieverordening 2011) gemeente Hoorn 2013 20130711

0

"Verklaring van geen bedenkingen" , aanwijzen categrorieen van gevallen als bedoeld in het derde lid van artikel 6.5 van de Bor waarvoor geen "verkaring van geen bedenkingen" van de gemeentreaad is vereist, 20130314

0

Vertrouwenscommissie benoeming , functioneringsgesprekken en herbenoeming Burgemeester Hoorn, Verordening

0

Wethouders, raads- en commissieleden 2014 , Verordening rechtspositie 20141219

0

Burgerlijke Stand , Reglement 20160304

0

Gegevensverstrekking Basisregistratie personen Hoorn , Verordening (Verordening BRP Hoorn), 20141031

0

Leges 2016 , Verordening op de heffing en invordering van  20151229

0

Naamgeving van de openbare ruimte en de nummering van verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen 2009 , Verordening op de, 20090806

0

Aanwijzen huwelijkslocaties, beleidsregels 1e wijziging , 20130926

0

Basisregistratie Personen , Reglement 20141024

0

Benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één dag , Beleidsregel 20101223

0

Beheer Basisregistratie Personen , Regeling 20141024

0

Briefadres gemeente Hoorn , Regeling 20141024

0

Gevonden en verloren voorwerpen Gemeente Hoorn , Beleidsregel

0

BAG , Aanwijzingsbesluit ambtenaren inzake uitvoering Wet  20100701

0

Adviescommissie Naamgeving Openbare Ruimte , 20151218

0

Bebouwde kom , Mandaatbesluit t.b.v. vaststellen 20060615

0

Commissie voor Monumenten en Welstand , Instellingsbesluit 20140919

0

Commissie voor de beeldende kunst in Hoorn , Instellingsbesluit 20101230

0

Delegatie vaststellen exploitatieplan bij projectbesluit 20090618

0

Delegatie projectbesluit 20081023

0

Heffing en innen leges aanvraag bodeminformatie perceel , Mandaatbesluit 20090326

0

Hoor- en adviescommissie Bezwaarschriften , Mandaat aan secretaris 20080117

0

Mandaat afwikkeling bezwaarschriften , 19980506

0

Mandaat aan afdelingshoofd Middelen en Beheer (bruikleenovereenkomst laptop), 20120426

0

Mandaatbesluit, volmacht- en machtigingsbesluit 2016  20160524

0

Mandaatbesluit Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord 2014 20140110

0

Mandaatregister griffiepersoneel 2003-II 20050728

0

Mandaatbesluit Milieudienst Westfriesland Duurzame Energie bestaande bouw 2012-2015 20121018

0

Mandaatbesluit Wet Tijdelijk Huisverbod 20090129

0

Mandaat aan burgemeester van de bevoegdheid tot het nemen en ondertekenen van besluiten in het kader van de uitvoering van het hennepconvenant 20100610

0

Mandaat aan wethouder inzake Puur Hoorn 20121219

0

Mandaat aan onbezoldigde ambtenaren parkeerbelastingen 20120518

0

Mandaatverlening door West-Friese gemeenten aan de gemeente Hoorn voor de WMO maatwerkvoorzieningen beschermd wonen en opvang 20160531

0

Onder mandaat Dienstreizen 20081127

0

Onder mandaat diverse bureauhoofden vergoeding dienstreizen 20090702

0

Onder mandaatbesluit Inkoopprocedures Stadsbeheer 20081211

0

Onder mandaat Regionale Afvalstoffenverordening 20091015

0

Onder mandaatbesluit Rijkswet Nederlanderschap van het hoofd bureau Burgerzaken 2008 20080306

0

Sint Pietershof te Hoorn, Reglement voor het beheer van (1e wijziging) 20151106

0

Substitutie , van verlenen (1e wijz) 20090806

0

Verblijfsontzegging Mandaat instructies 20050331

0

Verblijfsontzegging mandaat politie 20050331

0

WerkSaam inzake toeslag levensonderhoud jongeren , Mandaatbesluit plustaak 20160503

0

WerkSaam inzake terug- en invordering bijzondere bijstand , Mandaatbesluit plustaak 20160503

1

Alcoholverbod bij de Korenbloem , Vaststelling aanpassing gebied 20101125

1

Alcoholverbod bij de Korenbloem, vaststellen van uitbreiding 20101028

1

Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn 2010 (9e wijziging) 20141224

1

Binnentreden ter uitvoering noodverordeningen , Verordening 20060817

1

Brandbeveiligingsverordening 2010 20101014

1

Brandweerrechten 2014 , Verordening op de heffing en invordering van 20131228

1

Brandveiligheid en hulpverlening , regeling 20070629

1

Kansspelen , regeling kleine 19950901

1

Nadere regels gevelreiniging (art. 4.7 APV 2010) 20120412

1

Rampenplan gemeente Hoorn 20020605

1

Speelautomatenhal Hoorn 2015 , Verordening 20151013

1

Bouw-, horeca-, prostitutie- en speelautomaten branche in het kader van de Wet Bibob 2013 , Beleidsregel van de gemeente Hoorn

1

Coffeeshopbeleid 2014 , 20140327

1

Collectieve festiviteiten 2016 , Beleidsregel

1

Dansfeesten, nieuwe beleidsregel grootschalige 19990812

1

Escortbedrijf , Nadere regels betreffende de exploitatie van  20141017

1

Evenementenbeleid 2013 , aanpassing 20150813

1

Evenementen en derden belanghebbenden 19980205

1

Evenementen op schepen , beleidsregels 20041216

1

Hinder van houtkachels 2013 , Beleidsregel 20130314

1

Inboedels, Beleidsregels inzake op de openbare weg geplaatste 20040916

1

Inzameling van geld of goederen Gemeente Hoorn, Beleidsregels 20100211

1

Kamperen buiten kampeerterreinen , Beleidsregels 20100422

1

Kermissen , Beleidsregels 20100211

1

Kermisterrein Hoorn , Vaststellen nieuwe voorwaarden m.b.t. de verhuur van standplaatsen op het 20131128

1

Koningsdag, spelregels vrijmarkt , 20160415

1

Koningsdag, spelregels vrijmarkt , 20140411

1

Nadere regels exploitatie horecabedrijven 2010 20100211

1

Ontzeggingenbeleid Hoorn 2016, 20160812

1

Ontzeggingenbeleid Hoorn , Beleidsregel 20120301

1

Ontheffingen art. 35 Drank- en Horecawet , beleidsregel 20091210

1

Plaatsen van voorwerpen op, aan of boven de weg , vaststellen beleidsregels 20100415

1

Preventiemaatregelen overlast en openbare orde Hoorn 2016, Beleidsregels 20160825

1

Prostitutiebedrijf , Nadere regels betreffende de exploitatie van een 20141017

1

Publiek toegankelijke inrichtingen , Handhavingsbeleid 20160518

1

Reclamebeleid (reclames aan panden) 19960615

1

Reguleren mengvormen winkel/horeca gemeente Hoorn , Beleidsregel proef 20160412

1

Seksinrichting , Nadere regels betreffende de mogelijke vestigingsplaats van een 20141017

1

Seksinrichtingen niet zijn toegestaan , Nadere regels betreffende de gebieden waar 20141017

1

Sluitingstijden Horeca Hoorn 2010-7 , Beleidsregel 20150711

1

Standplaatsenbeleid Hoorn 2014-1 20150421

1

Straatoverlast , Beleidsnotitie Aanpak 20100211

1

Terrassen Hoorn , Beleidsregel 20120412

1

Uitwegenbeleid Gemeente Hoorn 2012 , Beleidsregel  20120607

1

Vechtsporten , Beleid 20130606

1

Weesfietsen en buiten de stalling gestalde fietsen 2012 , Beleidsregel voor het verwijderen van

1

Winkeluitstallingsbeleid 20060420

1

Aanwijzen gebied alcoholverbod en vaststellen veiligheidsprobleemanalyse Huesmolen

1

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en Horecaverordening Hoorn 2010 20100325

1

Diverse besluiten in het kader van art. 5:12 van de APV , 20120518

1

Formulier festiviteiten in horeca inrichting , Vaststellen 20100101

1

Hondenloslooproutes 1 Dwaalpark en 16 Blokkerse Veld , Aanpassing Aanwijzingsbesluit 20120105

1

Hondenlosloopgebied , aanwijzen 20100401

1

Invoering cameratoezicht horecagebieden Hoorn en aangrenzende straten en stegen, aanwijzingsbesluit 20120412

1

Kaart Alcoholverbod , Vaststellen 20100101

1

Locaties aanplakborden , vaststellen 20100101

1

Ontheffing biketeam bureau Stadstoezicht , 20120621

1

Terrein overnachten met kampeermiddelen , Vaststellen aanwijzen 20100422

1

Toezichthouders gemeente Hoorn , Aanwijzingsbesluit 20160624

1

Uitbreiding alcoholverbod binnenstad 20090730

1

Overgangsregeling invoering nota Hoorn Gastvrij 20091126

1

Overgangsregeling invoering horecanota Hoorn Gastvrij 20091126

2

Havengeld 2016 , Verordening op de heffing en invordering van 20151229

2

Havenverordening Hoorn 2015 , 20150601

2

Ondergrondse Infrastructuren gemeente Hoorn 2014 , Algemene verordening

2

Parkeerbelastingen 2016 (1e wijziging) , Verordening op de heffing en invordering van, 20151217

2

Parkeerverordening 2016 , 20160101

2

Passagiersschepen , Verordening ter bevordering van de veiligheid van de vaart met 20120101

2

Wegsleepverordening Hoorn, 20160901

2

Criteria historische schepen 2015 , 20160610

2

Gehandicaptenparkeerplaatsen , Beleidsregel 20110224

2

Indienings- en verleningsvoorschriften Ligplaatsvergunningen Hoorn 2016, Beleidsregel 20160101

2

Indienings- en verleningsvoorschriften Havenverordening 2015, Beleidsregel

2

Ontheffingen berijden voetgangersgebied binnenstad gemeente Hoorn 2012 , Beleidsregel 20120101

2

Lijsten als bedoeld in artikel 6 van de Beleidsregel ontheffingen berijden voetgangersgebied binnenstad Hoorn 2010 20100401

2

Bebouwde kom , Vaststellingsbesluit 20060515

2

Havenatlas Hoorn 2016 20151229

2

Locaties parkeren van grote voertuigen , Aanwijzen 20110413

2

Parkeerbelastingen 2016 eerste wijziging , Aanwijzings- en uitvoeringsbesluit 20160822

2

Parkeergarages Jeudje en Schouwburg het Park , Algemene voorwaarden 20120816

3

Marktreglement Hoorn 2011 20110210

3

Marktverordening Hoorn 2011 20120209

3

Winkeltijdenverordening Gemeente Hoorn 2013 , 20131205

3

Markten Hoorn 2011 , Beleidsregel 20120209

3

Zaterdagmarkt , Beleid omtrent het gebruikmaken van verkoopwagens op de 19980205

4

Huisvesting onderwijs gemeente Hoorn 1999 , verordening voorzieningen (2e wijz) 20051020

4

Leerlingenvervoer Gemeente Hoorn 2012 , Verordening 20120607

4

Materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Hoorn , verordening 20091101 (wijz)

4

Procedure overleg huisvesting onderwijs gemeente Hoorn , verordening 19961219

4

Regeling herstel schade Onderwijshuisvesting , 20020612

5

Informatie- en archiefbeheer gemeente Hoorn 2016 , Besluit 20160415

5

Erfgoedverordening 2013 Gemeente Hoorn 20130404

5

Jeugdsport, subsidieverordening 19940708

5

Kampeerverordening 19950505

5

Stimuleringsregeling Restauraties Monumenten 2010-II , (1e wijz) 20150327

5

Accommodaties Sport en Recreatie Gemeente Hoorn en activiteiten Sportopbouwwerk Gemeente Hoorn, prijslijsten 20160801

6

Anti-discriminatievoorziening Gemeente Hoorn , Verordening inrichting 20100527

6

Bijstandsverordening 2004 20040101

6

Cliëntenparticipatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Hoorn 2007 , Verordening 20070531

6

Handhavingsverordening WWB en WIJ 20100318

6

Inburgering gemeente Hoorn 2011 , Verordening Wet 20111027

6

Individuele inkomenstoeslag 2015 , Verordening 20151002

6

Individuele studietoeslag 2015 , Verordening 20151002

6

Inspraakorgaan WWB Hoorn , Verordening 20070101

6

Inspraak en advies sociale zaken Hoorn , reglement 20040101

6

Inspraakorgaan sociale zaken Hoorn , verordening 20040101

6

Jeugd gemeente Hoorn 2015 , Verordening Zorg voor 20150101

6

Kinderopvang, verordening tegemoetkoming 20050101

6

Kinderopvang Hoorn 1997 , verordening 19970101       

6

Klachtenregeling en klachtencommissie Sociaal Domein , 20151002

6

Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Hoorn 2016 , (Aanpassing) Besluit 20160607

6

Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Hoorn 2015 , Verordening 20150101

6

Maatschappelijke Participatie WWB gemeente Hoorn 2012 , Verordening 20120223

6

Participatie Platform 2011 , Verordening 20131121

6

Peuterspeelzalen Hoorn 2012 , Verordening ruimte- en inrichtingseisen 201203029

6

Bijzondere Bijstand 2015 , Beleidsregel 20150205

6

Debiteuren , beleidsregel 20071025

6

Debiteurenbeleid algemene bijstandswet, Evaluatie herziening 20020619

6

Eigen bijdrage en toelating maatschappelijk opvang gemeente Hoorn , Beleidsregel 20140530

6

Gehandicaptenparkeerplaatsen , Beleidsregel Aanwijzing 20030205

6

Gehandicaptenparkeerkaart , Notitie Van invalidenparkeerkaart naar 20011018

6

Integrale schuldhulpverlening gemeente Hoorn , Beleidsregels 20130523

6

Kosten bij invordering , beleidsregel 20091203

6

Krediethypotheek Wet Werk en Bijstand , beleidsregel 20060209

6

Kwijtschelding , Beleidsregel 20090101

6

Levensonderhoud voor jongeren van 18 tot 21 jaar , Beleidsregel bijzonder bijstand

6

Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Hoorn 2015 , Beleidsregels 20150101

6

Nadere regels Zorg voor Jeugd gemeente Hoorn 2015 , Aanpassing 20150728

6

Natuurlijk Spelen in Hoorn 2015-2017 , Regeling 20150728

6

Onkostenvergoeding vrijwilligerswerk gemeente Hoorn , Beleidsregl 20121220

6

Privacyprotocol Gebiedsteams 1 Hoorn 2015-2017 20141230

6

Sport- en cultuurstrippenkaart 2015 , Beleidsregel 20150205

6

Vakantieduur Ioaw & Ioaz , Gebruikelijke 19980401

6

Verhaal , Beleidsregel 20070104

6

Vermogen , Beleidsregel 20060101

6

Voorlopige Vergunning tot Verblijf voor stoffering en inrichting VVTV-woning , Toekennen verg. aan houder 19980709

7

Afvalstoffenheffing 2016 , Verordening op de heffing en invordering van 20151229

7

Begraafrechten 2016 , Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2016

7

Gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Hoorn 2014 , Verordening op het beheer en het gebruik van de, 20141212

7

Duurzaamheidsleningen en stimuleringsleningen VvE's gemeente Hoorn 2016 , Verordening 20160412

7

Lijkbezorging in de gemeente Hoorn , Verordening op de 19961014

7

Rioolheffing 2016 , Verordening op de heffing en invordering van 20151229

7

Subsidiering eneriebesparing en opwekking duurzame energie bestaande bouw 2016-2018 , Verordening 20160318

7

Subsidiering energiebesparing en opwekking duurzame energie bestaande bouw 2012-2015 , Verordening 20121018

7

Gemeentelijke begraafplaatsen 2014 , Uitvoeringsbesluit beheer

7

Rioolaansluitingen , Vergoeding 20010401

7

Tanks (BOOT) , Beleidsregel ter uitvoering vd handhaving van het Besluit Opslaan in Ondergrondse 19980730

8

Bouwverordening Hoorn 2012 inclusief toelichting en bijlagen 20120401

8

Exploitatieverordening Hoorn 1996 19960601

8

Huisvestingsverordening 2015 Gemeente Hoorn

8

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in de planschade gemeente Hoorn 20080701

8

Regionale hoor- en adviescommissie van de behandeling van bezwaarschriften op grond van de Huisvestingsverordening , Reglement 20150821

8

Regionale Urgentiecommissie Westfriesland 2015 , Reglement 20150820

8

Regionale Klachtencommissie Woningtoewijzing Westfriesland 2011 , Reglement  20110526

8

Stadsvernieuwing , Subsidieverordening 19941125

8

Starterslening gemeente Hoorn, Verordening 20160714

8

Subsidieverordening kopersbegeleiding particulier opdrachtgeverschap Hoorn 20080401

8

Volkshuisvesting 2006, Verordening stimuleringsregelingen 20060727

8

Volkshuisvesting 2001 , Verordening stimuleringsfonds 20011011

8

Woonwagenrechten 2015 , Verordening op de heffing en invordering van 20151215

8

Woonwagens 1997 , Verordening op het gebruik van standplaatsen voor, 19971101

8

Ambtelijke welstandstoets Hoorn 2013 , Beleid 20130619

8

Anti-speculatiebeding woningbouw Bangert en Oosterpolder , Beleidsregel 20040610

8

Beeldkwaliteitsplan De Linten 20020717

8

Gemeentelijk Antennebeleid 2012 , Beleidsregel 20130328

8

Koopwoningen Inschrijvingsbeleid Beleidsregel 20060727

8

Koopwoningen, Inschrijvingsbeleid 20040401

8

Leegstandswet, Beleidsregels 20091001

8

Omgevingsvergunningen bouwen , Beleidsregels intrekken 20130418

8

Planschade-afwentelingsovereenkomst , Beleidsregel 20070322

8

Puntensysteem , raadsbesluit 19970701

8

Ruimtelijke voorwaarden huisvesting EU-arbeidsmigranten in semipermanente voorzieningen , 20130307

8

Subsidie CPO-initiatieven 2014 , Beleidsregel 20140307

8

Uitoefening van een beroep of bedrijf aan huis , beleidsregels voor de 20080821

8

Verblijfsruimten voor toeristen , Notitie 20130516

8

Vestigingsbeleid bedrijventerreinen , Aanpassen Notitie 20130418

8

Welstandsnota 2004 , 1e wijziging 20110922

8

Welstandsvrij bouwen fase 2 Bangert en Oosterpolder 20081120

9

Belastingen , Regeling gemeentelijke 19980409

9

Hondenbelasting 2016 , Verordening op de heffing en invordering van 20151229

9

Incassoreglement voor gemeentelijke belastingen/heffingen 20120518

9

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2012 , Verordening 20120802

9

Medegebruik schoolgebouwen gemeente Hoorn , Verordening 19950609

9

Onroerende Zaakbelastingen 2016 , Verordening op de heffing en invordering 20151229

9

Precariobelasting 2016 , Verordening op de heffing en invordering 20151229

9

Reclamebelasting 2016 , Verordening op de heffing en invordering 20151229

9

Belastingplichtige in een keuzesituatie , Beleidsregels voor het aanwijzen van een 19980903

9

Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2012 , Beleidsregel vaststelling 20120518

9

Proceskosten in fiscale procedures , Beleidsregel voor de toepassing van wegingsfactoren 20080117

9

WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie , Beleidsregels voor het aanwijzen van een 19980803

9

Fiscale ambtenaren Stadstoezicht september 2004 , Aanwijzingsbesluit 20041021

9

Machtigingsbesluit beroep in cassatie belastingzaken 2013 20130214

9

Heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar en WOZ-ambtenaar gemeente Hoorn 2013 , Aanwijzingsbesluit 20120214

9

Onbezoldigd belastingdeurwaarder , aanwijzingsbesluit 20140527

9

Onbezoldigd ambtenaren parkeerbelastingen (extern) , Aanstellingsbesluit 20120518

Bedrijfsvoering

Bedrijfssporten 2016 , Regeling 20160129

Bedrijfsvoering

Bedrijfsfitness 2011 , Regeling 20110204

Bedrijfsvoering

Beloningsbeleid gemeente Hoorn 2016-I, Uitvoeringsregeling 20160707

Bedrijfsvoering

Bestuurscommissie Personeelsondersteuningfonds , Reglement voor de 20080821

Bedrijfsvoering

Cafetariaregeling Gemeente Hoorn 2016 20160129

Bedrijfsvoering

Cafetariaregeling Gemeente Hoorn 2011 20110204

Bedrijfsvoering

CAR Wijziging salarisbedragen cao gemeenten 2016-2017 20160607

Bedrijfsvoering

CAR Wijziging: aanpassen verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren 20160607

Bedrijfsvoering

CAR Wijziging: herziening hoofdstuk 3 20160126

Bedrijfsvoering

CAR wijziging; arbeidsvoorwaarden garantiebanen 20151022

Bedrijfsvoering

CAR UWO 20150820 (diverse wijzigingen ) aangaande verplaatsingskostenregling verhuisplichtige ambtenaren

Bedrijfsvoering

CAR UWO 20150820 (diverse wijzigingen) aangaande Wet Arbeid en Zorg

Bedrijfsvoering

Dienstreizen en verblijfskosten gemeente Hoorn 2016 , Regeling 20160129

Bedrijfsvoering

Fietsregeling 2016 , 20160129

Bedrijfsvoering

Financiële belangen 2008 , vaststellen regeling melding 20090101

Bedrijfsvoering

Functieprofielen raadsgriffie , Speciale 20071123

Bedrijfsvoering

Functieprofielen, Conversietabel en waardering 20071116

Bedrijfsvoering

Functieboek Gemeente Hoorn 20100908 (4e wijz)

Bedrijfsvoering

Functiebeschrijving en - waardering 2016 , Regeling

Bedrijfsvoering

Lening aanschaf computer 2016 , Regeling 20160129

Bedrijfsvoering

Melding Vermoeden Misstand 2014 , Regeling 20140425

Bedrijfsvoering

Nevenwerkzaamheden 2008 , Regeling 20081001

Bedrijfsvoering

Nevenwerkzaamheden Raadsgriffier 2008 , Regeling 20090106

Bedrijfsvoering

Opleiden, ontwikkelen en studiefaciliteiten 2009, Regeling 20091002

Bedrijfsvoering

Organisatieverordening Gemeente Hoorn 2014 20140218

Bedrijfsvoering

Pensioenakkoord en salarismaatregelen 2015-2016 20151031

Bedrijfsvoering

Privacyreglement email en internetgebruik Gemeente Hoorn 20080410

Bedrijfsvoering

Rechtspositie griffie 20020916

Bedrijfsvoering

Reiskosten woon-werkverkeer 2016 , Regeling 20160129

Bedrijfsvoering

Salarisverordening personeel muziekonderwijs 2002 20020101

Bedrijfsvoering

Vakbondscontributie 2016 , Regeling 20160129

Bedrijfsvoering

Verlofregeling 2013 , 20130101

Bedrijfsvoering

Wachtdiensten voor de vrijwillige brandweer , Vergoedingsregeling 20010101

Bedrijfsvoering

Werktijdenregeling 2012 , 1e wijziging 20140527

Bedrijfsvoering

Woongebied 2005-II , Regeling 20051101

Bedrijfsvoering

WOR-reglement , Voorlopig 19960502

Bedrijfsvoering

Bezwaarschriftencommissie Sociaal Domein 2015 , Verordening 20150327

Bedrijfsvoering

Bezwarenprocedures , Afstemming 20000203

Bedrijfsvoering

Fraudenotitie , Beleidsregel 19980709

Bedrijfsvoering

Gedragscode burgemeester en wethouders Hoorn 20041021

Bedrijfsvoering

Gedragscode gemeenteraad Hoorn , Beleidsregel 20040101

Bedrijfsvoering

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 , 20131024

Bedrijfsvoering

Agressieprotocol voor de politieke ambtsdragers , beleidsregel 20110721

Bedrijfsvoering

Korter Werken Regeling gemeente Hoorn 2016-II , 20160122

Bedrijfsvoering

Korter Werken Regeling gemeente Hoorn 2015 , 20150220

Bedrijfsvoering

No Show 2006 , beleidsregel 20060101

Bedrijfsvoering

Personeelsgesprekken en beoordelen Gemeente Hoorn 2015 , Regeling 20150101

Bedrijfsvoering

Onbezoldigde gemeenteambtenaren , Aanwijzingsbesluit 20050623

Bedrijfsvoering

Onbezoldigde gemeenteambtenaren tot belastingdeurwaarder, Aanwijzingsbesluit 20050623

Bedrijfsvoering

Onder-mandaat aan bureauhoofden Welzijn , 20120719

Bedrijfsvoering

Belastingdeurwaarders, Aanwijzingsbesluit 20070201

Bedrijfsvoering

G edragslijn Persoonlijke Attenties 2016 , 20160101

Bedrijfsvoering

Beheerfunctionarissen GBA , aanwijzing van 20090226

algemeen

Deelverordening behorende bij ASV 2015 20150621

algemeen

Subsidieverordening gemeente Hoorn 2015 , Algemene 20150620

Algemeen : bestuur

Gemeenschappelijke Regeling "GGD Hollands Noorden"

Algemeen : bestuur

Gemeenschappelijke Regeling "Veiligheidsregio Noord-Holland Noord"

Algemeen : bestuur

Gemeenschappelijke Regeling "Regionale Uitvoeringdienst Noord-Holland Noord"

Algemeen : bestuur

Gemeenschappelijke Regeling "Recreatieschap West-Friesland"

Algemeen : bestuur

Gemeenschappelijke Regeling "Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland"

Algemeen : bestuur

Gemeenschappelijke Regeling "Westfries Archief, Regionaal Historisch Centrum voor West-Friesland wijziging 2016

Algemeen : bestuur

Gemeenschappelijke Regeling "Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland" (CAW)

Algemeen : bestuur

Gemeenschappelijke Regeling "Archeologie Westfriese Gemeenten"

Algemeen : bestuur

Gemeenschappelijke Regeling "WerkSaam Westfriesland"

Algemeen : bestuur

Gemeenschappelijke Regeling "Op Maat"