Begroting 2019

Specificatie meerjarig verloop reserves

In onderstaand overzicht staan alle mutaties in de reserves per programma/beleidsveld (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel)

Specificatie meerjarig verloop reserves


Programma/Beleidsveld


Omschrijving reserve

Lasten
2019

Baten
2019

Lasten
2020

Baten
2020

Lasten
2021

Baten
2021

Lasten
2022

Baten
2022

0.3 Bestuurlijke samenwerking

Beschikking reserve Stimuleringsmaatr.Duurzaamheid

15

0.4 Financiering en algemene lasten en baten

Beschikking Algemene reserve

241

2.1 Wegen, straten en pleinen

Storting reserve onderhoud kapitaalgoederen

-1.581

-1.581

-1.581

-1.581

2.1 Wegen, straten en pleinen

Beschikking reserve onderhoud kapitaalgoederen

1.679

1.725

1.734

1.734

2.1 Wegen, straten en pleinen

Beschikking reserve afschrijv.last.investeringen

42

42

42

41

2.1 Wegen, straten en pleinen

Beschikking reserve parkeren en infrastructuur

16

16

16

16

2.1 Wegen, straten en pleinen

Beschikking reserve Oostereiland

142

141

140

140

2.1 Wegen, straten en pleinen

Beschikking voorzieningen vm SOW

73

100

100

99

2.1 Wegen, straten en pleinen

Beschikking algemene reserve vm SOW

1

1

1

1

2.2 Verkeer en vervoer

Beschikking reserve parkeren en infrastructuur

2

2

2

2

2.2 Verkeer en vervoer

Beschikking voorzieningen vm SOW

20

318

317

315

2.2 Verkeer en vervoer

Beschikking algemene reserve vm SOW

127

127

126

125

2.2 Verkeer en vervoer

Storting voorzieningen vm SOW

-5

-5

-5

-5

2.3 Parkeren

Storting reserve parkeren en infrastructuur

-2.218

-2.219

-1.494

-1.495

2.3 Parkeren

Beschikking reserve parkeren en infrastructuur

170

170

170

170

2.3 Parkeren

Beschikking voorzieningen vm SOW

11

19

19

19

2.4 Water- en havenbeheer

Beschikking reserve afschrijv.last.investeringen

2

2

2

2

3.1 Economische zaken

Storting Algemene reserve

-30

4.4 Onderwijshuisvesting

Besch.voorz.onderhoud schoolgebouw.basisonderwijs

24

24

24

24

4.4 Onderwijshuisvesting

Beschikking reserve welzijnsvoorzieningen B/O

95

347

342

340

4.4 Onderwijshuisvesting

Beschikking reserve afschrijv.last.investeringen

202

199

201

197

4.4 Onderwijshuisvesting

Storting res.toekomstplan huisv. PO

-117

-216

4.4 Onderwijshuisvesting

Storting reserve welzijnsvoorzieningen B/O

-48

-48

-48

5.1 Kunst en cultuur

Beschikking reserve afschrijv.last.investeringen

42

42

42

42

5.1 Kunst en cultuur

Storting reserve Westfries Museum

-25

5.1 Kunst en cultuur

Storting reserve beeldende kunst

-25

-25

-25

-25

5.2 Cultureel erfgoed

Storting reserve onderhoud kapitaalgoederen

-37

-37

-37

-37

5.3 Sport

Beschikking reserve afschrijv.last.investeringen

277

134

123

119

5.3 Sport

Beschikking reserve welzijnsvoorzieningen B/O

84

84

84

83

5.3 Sport

Beschikking reserve parkeren en infrastructuur

4

4

4

4

5.3 Sport

Beschikking reserve kunstijsbaan

155

155

155

155

5.3 Sport

Storting reserve onderhoud kapitaalgoederen

-5

-125

-125

-125

5.3 Sport

Storting reserve kunstijsbaan

-80

-81

-81

-82

5.3 Sport

Beschikking Algemene reserve

25

6.3 Maatschappelijke ondersteuning, welzijn & zorg

Beschikking reserve welzijnsvoorzieningen B/O

55

54

54

54

6.4 Jeugd en jongeren

Beschikking reserve welzijnsvoorzieningen B/O

30

30

30

29

6.4 Jeugd en jongeren

Beschikking reserve afschrijv.last.investeringen

7

7

7

7

7.3 Riolering en afval

Beschikking reserve Riolering

75

7.3 Riolering en afval

Storting reserve Riolering

-54

-40

-148

8.2 Volkshuisvesting

Beschikking reserve afschrijv.last.investeringen

71

71

71

70

8.2 Volkshuisvesting

Beschikking reserve Oostereiland

483

482

481

480

8.2 Volkshuisvesting

Beschikking reserve onderhoud kapitaalgoederen

799

799

799

799

8.2 Volkshuisvesting

Storting reserve onderhoud kapitaalgoederen

-799

-799

-799

-799

8.2 Volkshuisvesting

Beschikking reserve Stimuleringsmaatr.Duurzaamheid

4

4

4

3

8.2 Volkshuisvesting

Storting reserve Oostereiland

-326

-331

-337

-342

8.4 Wijkgericht werken

Beschikking Algemene reserve

390

160

100

8.6 Grondzaken

Storting reserve stedenbouwk.kwaliteit B/O

-1

8.6 Grondzaken

Storting algemene bedrijfsreserve Grondzaken

-188

-188

-188

-188

9.8 Overhead

Beschikking reserve parkeren en infrastructuur

395

395

395

395

9.8 Overhead

Beschikking reserve afschrijv.last.investeringen

199

198

197

48

9.8 Overhead

Beschikking Algemene reserve

118

77

36

9.999 Resultaat

Storting reserve Oostereiland

-136

-138

-139

-139

9.999 Resultaat

Beschikking reserve afschrijv.last.investeringen

5

5

4

4

9.999 Resultaat

Beschikking reserve parkeren en infrastructuur

1.148

1.175

1.171

1.171

9.999 Resultaat

Beschikking reserve Riolering

104

100

97

97

9.999 Resultaat

Storting reserve parkeren en infrastructuur

-90

-90

-815

-815

9.999 Resultaat

Storting reserve beeldende kunst

-19

-19

-19

-19

9.999 Resultaat

Storting voorzieningen vm SOW

-464

-464

-464

-464

9.999 Resultaat

Storting res.toekomstplan huisv. PO

-366

-366

Totaal

-6.083

7.257

-6.150

7.282

-6.681

7.088

-6.895

6.787