Begroting 2019

Meerjarig verloop reserves en voorzieningen

In onderstaand overzicht staat het verloop van de reserves en voorzieningen van 2019 tot en met 2021.

(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 1-1-2019

Mutaties 2019

Boekwaarde 1-1-2020

Mutaties 2020

Boekwaarde 1-1-2021

Mutaties 2021

Boekwaarde 1-1-2022

Algemene reserve

algemene reserve

21.254

-533

20.721

-237

20.484

-136

20.348

Bestemmingsreserves

reserve parkeren en infrastructuur

10.484

929

11.413

617

12.030

619

12.649

reserve beeldende kunst

216

45

261

44

305

44

349

reserve welzijnsvoorzieningen Bangert Oosterpolder

7.760

-47

7.713

-49

7.664

-44

7.620

reserve kunstijsbaan

1.754

-66

1.688

-65

1.623

-64

1.559

reserve afschrijvingslasten investeringen

5.240

-600

4.640

-453

4.187

-445

3.742

reserve toekomstplan huisvesting PO

1.302

-

1.302

-

1.302

491

1.793

reserve Oostereiland

1.777

7

1.784

14

1.798

22

1.820

reserve stimuleringsmaatregelen duurzaamheid

813

-19

794

-4

790

-4

786

reserve riolering

1.120

-63

1.057

-191

866

-75

791

reserve onderhoud kapitaalgoederen

1.257

-42

1.215

34

1.249

25

1.274

reserve Westfries Museum

289

25

314

-

314

-

314

reserve inkomensondersteuning

50

-

50

-

50

-

50

aankoopreserve Westfries Museum

93

-

93

-

93

-

93

egalisatiereserve sociaal domein

4.500

-

4.500

-

4.500

-

4.500

reserve innovaties sociaal domein

2.540

-

2.540

-

2.540

-

2.540

reserve beschermd wonen en MO/VB/OGGz

1.627

-

1.627

-

1.627

-

1.627

algemene bedrijfsreserve grondzaken

3.894

189

4.083

189

4.272

189

4.461

reserve stedenbouwkundige kwaliteit B/O

130

22

152

-

152

-

152

egalisatiereserve plankosten voor grondexploitaties

600

-

600

-

600

-

600

reserve bedrijfsvoering

306

-

306

-

306

-

306

afdelingsreserve stadsbeheer

100

-

100

-

100

-

100

afdelingsreserve veiligheid/vergunning/handhaving

100

-

100

-

100

-

100

afdelingsreserve stadsontwikkeling

-

-

-

-

-

-

-

afdelingsreserve informatievoorziening

20

-

20

-

20

-

20

afdelingsreserve advies en control

100

-

100

-

100

-

100

afdelingsreserve publiekszaken

76

-

76

-

76

-

76

Niet bij gemeente belegde reserves

egalisatiereserve Sint Pietershof

136

-

136

-

136

-

136

Subtotaal

67.538

-153

67.385

-101

67.284

622

67.906

Resultaat

reserve nader te bestemmen rekeningsresultaat

-

-

-

-

-

-

-

Totaal reserves

67.538

-153

67.385

-101

67.284

622

67.906

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

voorziening dubieuze debiteuren

203

-

203

-

203

-

203

voorziening verplichting grondzaken

540

-

540

-

540

-

540

voorziening verliesgevende complexen GZ

1.432

-

1.432

-

1.432

-

1.432

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting

voorziening legaten

18

-

18

-

18

-

18

voorziening reclamebelasting

200

85

285

85

370

85

455

voorziening Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-II)

39

-

39

-

39

-

39

De bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven als bedoeld in art. 35 BBV, eerste lid onder b

voorziening riolering

17.790

1.325

19.115

1.400

20.515

1.475

21.990

Totaal voorzieningen

20.222

1.410

21.632

1.485

23.117

1.560

24.677

Totaal reserves en voorzieningen

87.760

1.257

89.017

1.384

90.401

2.182

92.583