Begroting 2019

Stand en verloop voorzieningen

In onderstaand overzicht staat het verloop van de voorzieningen in 2019.

(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 1-1-2019

Toevoegingen

Onttrekkingen

Boekwaarde 31-12-2019

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's:

- Voorziening dubieuze debiteuren

160

-

-

160

- Voorziening verplichtingen grondzaken

398

-

-

398

- Voorziening verliesgevende complexen GZ

1.761

-

-

1.761

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting:

- Voorziening legaten

18

-

-

18

- Voorziening reclamebelasting

131

727

671

187

- Voorziening Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-II)

36

-

-

36

- Voorziening Le Cocq d'Armandville Plancken Fonds

915

-

-

915

De bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven als bedoeld in art. 35 BBV, eerste lid onder c:

- Voorziening riolering

12.462

1.325

-

13.787

Totaal

15.881

2.052

671

17.262