Begroting 2019

Stand en verloop reserves

In onderstaand overzicht staat het verloop van de reserves in 2019.

(bedragen x 1.000 euro)

Boekwaarde 1-1-2019

Toevoegingen

Onttrekkingen

Boekwaarde 31-12-2019

Algemene reserve:

- Algemene reserve

18.149

30

775

17.404

Bestemmingsreserves

- Reserve parkeren

2.380

2.307

2.405

2.282

- Reserve Masterplan Hoofdinfrastructuur

1.452

50

128

1.374

- Reserve Poort van Hoorn

6.994

1.089

104

7.979

- Reserve beeldende kunst

117

44

-

161

- Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert Oosterpolder

7.689

168

263

7.594

- Reserve kunstijsbaan

1.744

80

155

1.669

- Reserve afschrijvingslasten investeringen

6.402

-

847

5.555

- Reserve toekomstplan huisvesting PO

1.252

-

24

1.228

- Reserve Oostereiland

1.562

462

624

1.400

- Reserve stimuleringsmaatregelen duurzaamheid

113

-

19

94

- Reserve riolering

917

54

104

867

- Reserve onderhoud kapitaalgoederen

1.291

2.422

2.478

1.235

- Reserve Westfries Museum

227

24

-

251

- Reserve inkomensondersteuning

12

-

-

12

- Aankoopreserve Westfries Museum

82

-

-

82

- Egalisatiereserve sociaal domein

3.346

-

-

3.346

- Reserve innovaties sociaal domein

2.887

-

-

2.887

- Reserve beschermd wonen en MO/VB/OGGz

2.720

-

-

2.720

- Algemene bedrijfsreserve grondzaken

4.464

188

-

4.652

- Reserve stedenbouwkundige kwaliteit B/O

119

1

120

- Egalisatiereserve plankosten voor grondexploitaties

925

-

-

925

- Reserve bedrijfsvoering

159

-

-

159

- Afdelingsreserve stadsbeheer

-

-

-

-

- Afdelingsreserve veiligheid/vergunning/handhaving

100

-

-

100

- Afdelingsreserve stadsontwikkeling

-

-

-

-

- Afdelingsreserve informatievoorziening

13

-

-

13

- Afdelingsreserve advies en control

100

-

-

100

- Afdelingsreserve publiekszaken

100

-

-

100

Niet bij gemeente belegde reserves

- Egalisatiereserve Sint Pietershof

140

-

-

140

Resultaat

- Reserve nader te bestemmen rekeningsresultaat

-

-

-

-

Totaal

65.456

6.919

7.926

64.449