Begroting 2019

Ruimtevragers

omschrijving

2019

2020

2021

2022

aantrekkelijke woonstad

bestaand

Projectopdracht veiligheid Kersenboogerd

40.000

bestaand

Dekking via Algemene reserve (rekeningresultaat 2016)

-40.000

bestaand

Capaciteit/personeel voor Hoorn Noord/ Venenlaankwartier

503.858

0

bestaand

Vrijgegeven bij vaststelling Begroting 2019

-503.858

nieuw

Omgevingswet

350.000

p.m.

p.m.

p.m.

nieuw

Vrijgegeven bij vaststelling Begroting 2019

-350.000

duurzame en innovatieve stad

bestaand

Capaciteit voor duurzaamheid

296.000

296.000

296.000

296.000

bestaand

Vrijgegeven bij vaststelling Begroting 2019

-296.000

-296.000

-296.000

-296.000

nieuw

Klimaatadaptatie en circulaire economie

510.000

p.m.

p.m.

p.m.

nieuw

Capaciteit energietransitie

169.500

nieuw

Routekaart uitvoeringsbudget (1.813.000 / 4 jaar)

453.250

nieuw

Vrijgegeven bij vaststelling Begroting 2019

-453.250

nieuw

Kennis en innovatieregio

100.000

nieuw

Dekking uit Algemene Reserve (2019)

-1.232.750

p.m.

p.m.

p.m.

nieuw

Deel vrijgegeven bij vaststelling Begroting 2019

453.250

nieuw

Investeringen energietransitie

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

nieuw

Stimulerings-/revolverend fonds, incidentele dotatie

1.000.000

nieuw

Dekking door eenmalige onttrekking aan de Algemene Reserve

-1.000.000

nieuw

Groene leges

0

0

0

0

nieuw

Uitvoeren klimaatstresstest Deltaplan ruimtelijke klimaatadaptatie

p.m.

p.m.

p.m.

economisch sterke stad

bestaand

Eerste inrichting diverse groepen onderwijs 2018

3.483

3.467

3.450

3.433

bestaand

Eerste inrichting diverse groepen onderwijs 2019

0

15.675

15.600

15.525

bestaand

Eerste inrichting diverse groepen onderwijs 2020

0

0

10.450

10.400

bestaand

Eerste inrichting nieuwe groepen onderwijs 2021

0

0

0

12.192

bestaand

Aanpak achterstallig onderhoud onderwijshuisvesting

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

bestaand

Extra parkeerplaatsen basisschool Elif

1.739

1.731

1.724

1.716

bestaand

Intensivering onderwijshuisvesting en IKC ontwikkeling in Risdam Noord

0

0

0

145.694

bestaand

Ontwikkeling locatie oude hockeyvelden Nieuwe Steen: grondkosten, realisatie IKEC en sportveld

12.500

445.000

445.000

445.000

bestaand

De Nieuwe Winkelstraat

15.000

15.000

15.000

15.000

nieuw

Actualiseren huisvestingsplan onderwijs

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

nieuw

Implementatie visie EZ (actieplan)

50.000

0

0

0

nieuw

Dekking: investeringsbudget Werk

-50.000

nieuw

Aansluiting onderwijs, inkomen en arbeidsmarkt

50.000

50.000

50.000

50.000

nieuw

Werkbudget Economische zaken

35.000

35.000

35.000

35.000

nieuw

Bloemenmanden in de stad (hanging baskets)

23.500

23.500

23.500

23.500

nieuw

Uitvoeringsprogramma Holland Boven Amsterdam (HBA)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

nieuw

Pact van Westfriesland

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

goed bereikbare stad

bestaand

Fietsnota: structureel budget om te starten

100.000

75.000

75.000

75.000

bestaand

Tap en go

0

4.725

4.703

4.680

bestaand

Reconstructie kruising Dinkelweg-Maasweg-Grevelingenweg

19.250

19.163

19.075

18.988

bestaand

Bijdrage aan regionale aanpak waterplantenoverlast Markermeer

15.000

15.000

15.000

15.000

nieuw

Gratis parkeren op (super-) koopzondagen

70.000

70.000

70.000

70.000

nieuw

Extra middelen Fietsnota

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

nieuw

Investeringen in fietsstallingsruimte

p.m.

p.m.

p.m.

nieuw

Verhoging tarieven kort parkeren

-85.000

-85.000

-85.000

-85.000

nieuw

Capaciteit voor samenwerking en lobby (1 euro per inwoner)

73.000

73.000

73.000

73.000

nieuw

Opstellen masterplan Infrastructuur + bereikbaarheid binnenstad

50.000

nieuw

Zichtscherm keerspoor

p.m.

p.m.

p.m.

levendige en gastvrije stad

bestaand

Verlaging huur Schouwburg Het Park

250.000

bestaand

Voorstel: dekking algemene reserve

-250.000

bestaand

Aanlichten historische gebouwen in Hoorn

13.417

13.358

13.300

13.242

bestaand

Exploitatielasten aanlichten historische gebouwen

7.500

7.500

7.500

7.500

bestaand

Cultuureducatie VMBO

25.000

25.000

25.000

25.000

bestaand

Verhuizing Blauwe Schuit samen met Muziekschool Gerard Boedijn

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

bestaand

Verhuizing bibliotheek centrum

p.m.

bestaand

Uitvoeringsmaatregelen onderzoek toegankelijkheid Hoornse gebouwen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

bestaand

Opplussen knelpunten beheer wijkcentra

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

bestaand

Jaarlijks budget voor grote (sport)evenementen

50.000

50.000

50.000

50.000

bestaand

Extra kosten onderhoud kunstgrasvelden met kurk i.p.v. rubber infill

10.000

20.000

20.000

20.000

nieuw

Herinrichting Westerdijk (kapitaallasten)

p.m.

p.m.

p.m.

nieuw

Herinrichting Kerkplein (kapitaallasten)

126.500

125.925

125.350

nieuw

Vrijgegeven bij vaststelling Begroting 2019

-126.500

-125.925

-125.350

nieuw

Toekomstbestendige sportaccommodaties

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

nieuw

Dekking: subsidies, onderhoudsbudgetten, exploitatiebijdrage, kostendrager

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

nieuw

Uitbreiding Westfries Museum

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

nieuw

Dekking: financieringsstrategie

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

nieuw

Haven, planvorming samen met betrokken partijen (in participatie)

30.000

0

0

0

nieuw

Realiseren parkeren Westfriezen

0

0

58.500

58.500

nieuw

Buitensportvoorzieningen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

nieuw

Dekking: cofinanciering, besparing, budgetten stadsbeheer/wijkbudgetten

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

nieuw

Lokale uitwerking landelijke sportakkoord

50.000

50.000

50.000

50.000

nieuw

Dekking: compensatie deelakkoorden

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

nieuw

Activiteiten jaar van de Gouden Eeuw

50.000

nieuw

Halve Maen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

nieuw

Schouw buitensportaccommodaties (elke twee jaar)

10.000

10.000

overige opgaven voor de stad

bestaand

Inrichting e-Depot

59.000

68.000

72.000

76.000

bestaand

Vrijgegeven bij vaststelling Begroting 2019

-59.000

-68.000

-72.000

-76.000

bestaand

Inrichting regionale scanstraat voor Westfriesland

-42.000

-42.000

-42.000

-42.000

bestaand

Vrijgegeven bij vaststelling Begroting 2019

42.000

42.000

42.000

42.000

bestaand

Aanbesteding accountant

25.000

25.000

25.000

25.000

bestaand

Extra capaciteit voor informatieadviseur

80.000

80.000

80.000

80.000

bestaand

Vrijgegeven bij vaststelling Begroting 2019

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

nieuw

Innovatiebudget (dienstverlening, stadskracht, technologie, bestuurlijke vernieuwing)

100.000

p.m.

p.m.

p.m.

nieuw

Vrijgegeven bij vaststelling Begroting 2019

-100.000

nieuw

Verkenning (her)huisvesting bestuur en organisatie (kapitaallasten)

61.500

61.200

60.900

60.600

nieuw

ICT: (cyber)security, nieuwe werkplek (cloud) en organisatie ICT-dienstverlening

p.m.

p.m.

p.m.

nieuw

Ontwikkeling data gestuurde organisatie

150.000

150.000

150.000

150.000

nieuw

Vrijgegeven bij vaststelling Begroting 2019

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

nieuw

Dekking bestaande budgetten

-75.000

-75.000

-75.000

-75.000

nieuw

Vrijgegeven bij vaststelling Begroting 2019

75.000

75.000

75.000

75.000

nieuw

Structurele uitvoeringscapaciteit programma's en projecten

200.000

620.000

620.000

620.000

nieuw

Vrijgegeven bij vaststelling Begroting 2019

-200.000

-620.000

-620.000

-620.000

schone, hele en veilige stad

bestaand

Overlastsituaties aan de kust, zoals bij Visserseiland en schouwburg Het Park

25.000

25.000

25.000

25.000

bestaand

Bijdrage aan RIEC/SIV

45.000

45.000

45.000

45.000

bestaand

Maatregelen uit groenvisie

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

nieuw

Extra inzet Veiligheidsplan

125.000

25.000

25.000

25.000

nieuw

Cameratoezicht Kersenboogerd (kapitaallasten)

0

31.826

31.671

31.516

nieuw

Intensiveren toezicht en handhaving

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

nieuw

Uitvoering van de Groenvisie / Kwaliteitsplan Openbare Ruimte

p.m.

p.m.

p.m.

nieuw

Reddingsbrigade

p.m.

p.m.

sociale stad

bestaand

Extra kosten Regionale Nieuwkomersvoorziening

45.000

45.000

45.000

45.000

bestaand

Exploitatietekort Leger des Heils

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

bestaand

Dekking exploitatietekort Leger des Heils uit decentralisatie uitkering MO/VB/OGGz

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

bestaand

Huisvesting JGZ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

bestaand

Dekking huisvesting JGZ uit budget CJG

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

bestaand

Evaluatie Stand By

30.000

30.000

30.000

nieuw

Verhogen van de inkomensgrens van 115% naar 120%

306.000

306.000

306.000

306.000

nieuw

Vergroten van het bereik doelgroepen

88.450

176.900

265.350

353.800

nieuw

Intensiveren schuldhulpverlening

200.000

200.000

200.000

200.000

nieuw

Incidentele dekking vanuit armoedegelden kinderen inclusief restant 2017 + innovatiegelden

-450.000

-450.000

-450.000

-450.000

nieuw

Aanpak armoedeval (kosten onderzoek)

80.000

nieuw

Armoedeval uitvoeringskosten/ implementatie

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

nieuw

Verhogen van de inkomensgrens van 115% naar 120%

57.000

57.000

57.000

57.000

nieuw

Vergroten van het bereik doelgroepen

7.775

15.550

23.325

31.100

nieuw

Zorgtekort (schatting)

675.000

675.000

675.000

675.000

nieuw

Dekking door Reserve Achtervang Sociaal Domein

-675.000

-675.000

-675.000

-675.000

nieuw

Jeugdzorg conferentie

7.500

0

0

0

nieuw

Intensiveren Jongerenloket

25.000

25.000

25.000

25.000

totaal

1.277.614

1.545.595

1.720.048

1.963.386