Begroting 2019

Onderwijs

Primair onderwijs

Doelstelling

Wij hebben de ambitie dat alle kinderen in Hoorn zich zo goed mogelijk ontwikkelen zodat zij het (voor hen) maximale uit zichzelf halen. Onderwijs speelt daarin een grote rol. Daarom werken we, in samenwerking met het onderwijsveld, naar een toereikend en kwalitatief uitstekend onderwijsaanbod. Dit houdt ook in dat zoveel mogelijk leerlingen in Hoorn bij hun mogelijkheden passend onderwijs kunnen volgen, zo dichtbij thuis als mogelijk en zo veel als mogelijk binnen reguliere onderwijsvoorzieningen. Een goede aansluiting van zorg en onderwijs is hierbij essentieel.
Dat betekent het realiseren van passende ondersteuning binnen reguliere scholen en toereikende ondersteuningsvoorzieningen voor kinderen die dat nodig hebben. Wij zetten ons bovendien in voor de ontwikkeling van Integrale Kindcentra (IK(E)C’s) als belangrijke voorziening voor kinderen van 0 tot en met (vooralsnog) 12 jaar. Hierin wordt integraal en interdisciplinair gewerkt door onderwijs-, zorg-, welzijns- en kinderopvangprofessionals aan de ontwikkeling van kinderen. Bij de IKC-vorming hoort de bouw van passende huisvesting. Realisatie van nieuwe accommodaties wordt het komende jaar voortgezet.
Lokale samenwerking op het gebied van onderwijsvraagstukken wordt vormgegeven in de Lokale Educatieve Agenda (LEA). Voor regionale samenwerking is dit de Regionale Educatieve Agenda (REA). Hierin worden vraagstukken als de totstandkoming van een toereikend regionaal onderwijsaanbod, zorg en ondersteuning binnen het onderwijs besproken. Daarnaast bestaat er in Hoorn een algemeen toegankelijk en kwalitatief uitstekend voorschools aanbod. Een belangrijke doelstelling binnen het voorschoolse aanbod is de bestrijding van (taal-)achterstanden in de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Een herverdeling van de middelen voor onderwijsachterstand stelt ons in staat om meer aan (taal-)ontwikkeling te doen en de kwaliteit hiervan verder te verbeteren.

Resultaten

  1. Een passend onderwijsaanbod in de regio West-Friesland en een verbeterd ondersteuningsaanbod binnen het onderwijs, waardoor meer kinderen in staat zijn om in een reguliere onderwijssetting en binnen de eigen wijk, stad of regio onderwijs te volgen.
  2. Een integraal onderwijs- en ontwikkelingsaanbod dat aansluit bij de behoeften van de individuele leerling, zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen en ontplooien binnen zijn of haar eigen mogelijkheden.
  3. Het terugdringen van het aantal kinderen met het risico op een onderwijsachterstand.
  4. Realiseren van een vastgesteld programma rondom IKC-vorming en de verdere uitrol in samenwerking met de betrokken partners (onderwijs, zorg, welzijn en kinderopvang).

Prestaties in 2019

1

In 2019 wordt verder gewerkt aan de realisatie van het Integraal Kind en Expertisecentrum. De werkzaamheden van het inclusieteam zijn van start gegaan. Dit inclusieteam ondersteunt kinderen en leerkrachten in het reguliere onderwijs waardoor het onderwijzend personeel wordt ontlast, passende ondersteuning in een vroeg stadium wordt aangeboden en doorstroom naar speciale onderwijsvoorzieningen wordt voorkomen.

2

Het realiseren van een vastgesteld programma rondom IKC-vorming (planning en concreet stappenplan), de verdere uitrol in samenwerking met de schoolbesturen, de besturen van kinderopvang, zorgpartners en de welzijnsorganisaties (versterken leercurve IKC aanpak bij onze partners), waarbij onder meer een plan van aanpak voor de binnenstad wordt ontwikkeld én de realisatie van IKC de Kreek.

3

Opstellen van een lokale en regionale ontwikkelagenda met gezamenlijke opgaven op onderwijsgebied. Vraagstukken die hierbij aan de orde komen zijn; de inrichting van het regionale onderwijsaanbod, aansluiting bij 21 Century Skills en het verminderen van de instroom in het speciaal onderwijs. Het opgestelde plan voor het realiseren van het passend onderwijs wordt verder uitgewerkt en geïmplementeerd. Hierin is onder meer aandacht voor een verbetering van de samenwerking tussen (jeugd)zorg en onderwijsprofessionals.

4

Het opstellen van een plan van aanpak voor het schooljaar 2019-2020 voor het verder versterken van cultuureducatie als onderdeel van het ontwikkelingsaanbod voor basisscholen.

5

Op basis van de ervaringen in het VO wordt de Jeugd- en Gezinswerker in School uitgerold naar het PO. Daarnaast versterken we hun rol op de bestaande PO-scholen en binnen 1.Hoorn. Zie programma 6, beleidsveld 6.4 Jeugd(hulp) voor verdere beschrijving.

6

In samenwerking met het onderwijs wordt een uitbreiding van de inspanningen ter bestrijding van onderwijsachterstanden gerealiseerd. Daarnaast wordt het monitoren van de onderwijs- en taalachterstanden ontwikkeld zodat er een indicator beschikbaar komt voor verdere monitoring van de effecten van deze inspanningen.

Indicatoren

Overzicht lasten en baten

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Rekening

Begroting

2017
saldo

2018 saldo

2019 lasten

2019 baten

2019 saldo

2020 saldo

2021 saldo

2022 saldo

Primair onderwijs

-372

-362

-342

0

-342

-329

-329

-329

Totaal saldo van baten en lasten

-372

-362

-342

-342

-329

-329

-329

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

-

0

Onttrekkingen reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

0

0

0

0

0

0

Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het grootboekschema vanaf het jaar 2018, waarin onder andere beleidsvelden zijn samengevoegd of verschoven. Hierdoor kunnen de cijfers van de rekening 2017 afwijken van de cijfers in de Jaarstukken 2017.

Verklaring grote verschillen B2019 en B2018

bedragen x 1.000 euro, - is een nadeel

Verklaring

Bedrag

Inzet personeel. Ieder jaar beoordelen de teams het inzetten van het personeel per beleidsveld. Dat leidt vaak tot verschuivingen tussen beleidsvelden, maar geeft inzicht in de kosten van het ambtelijk apparaat voor dat beleidsveld voor het jaar. De totale kosten voor het ambtelijk apparaat wijzigen niet, behalve voor de ontwikkelingen uit het cao en veranderingen in de formatie.

-61

neutraal

In 2018 was incidenteel budget beschikbaar voor externe advisering en inhuur voor ontwikkeling Integraal Kind Centrum (IKC) en IKEC Integraal Kind en Expertise Centrum).

81

voordeel