Begroting 2019

Onderwijs

Voortgezet onderwijs

Doelstelling

Wij hebben de ambitie dat alle kinderen in Hoorn zich zo goed mogelijk ontwikkelen zodat zij het (voor hen) maximale uit zichzelf halen. Onderwijs speelt daarin een grote rol. Daarom werken we, in samenwerking met het onderwijsveld, naar een toereikend en kwalitatief uitstekend onderwijsaanbod. Dit houdt ook in dat zoveel mogelijk leerlingen in Hoorn bij hun mogelijkheden passend onderwijs kunnen volgen, zo dichtbij thuis als mogelijk en zo veel als mogelijk binnen reguliere onderwijsvoorzieningen. Een goede aansluiting van zorg en onderwijs is hierbij essentieel.
Regionale samenwerking op het gebied van onderwijsvraagstukken wordt vormgegeven in de Regionale Educatieve Agenda. Hierin worden vraagstukken als de totstandkoming van een toereikend regionaal onderwijsaanbod, zorg en ondersteuning binnen het onderwijs besproken.

Resultaten

Zie de resultaten beleidsveld 4.1.

Prestaties in 2019

1

Opstellen van een regionale ontwikkelagenda met gezamenlijke opgaven op onderwijsgebied. Vraagstukken die hierbij aan de orde komen zijn:

  • de inrichting van het regionale onderwijsaanbod;
  • betere aansluiting op vervolgonderwijs en de (regionale) arbeidsmarkt en
  • het verminderen van de instroom in het speciaal onderwijs.

Het opgestelde plan voor het realiseren van het passend onderwijs wordt verder uitgewerkt en geïmplementeerd. Hierin is onder meer aandacht voor een verbetering van de samenwerking tussen (jeugd)zorg en onderwijsprofessionals.

2

Jeugd- en Gezinswerkers in School worden geëvalueerd. Na evaluatie volgt eventuele aanpassing en versterken we hun rol op de bestaande VO-scholen en binnen 1.Hoorn. Zie programma 6, beleidsveld 6.4 Jeugd(hulp) voor een verdere beschrijving.

3

In samenwerking met het onderwijs wordt een uitbreiding van de inspanningen ter bestrijding van onderwijsachterstanden gerealiseerd.

Indicatoren

Overzicht lasten en baten

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Rekening

Begroting

2017
saldo

2018 saldo

2019 lasten

2019 baten

2019 saldo

2020 saldo

2021 saldo

2022 saldo

Voortgezet onderwijs

-135

-132

-134

0

-134

-134

-134

-134

Totaal saldo van baten en lasten

-135

-132

-134

-134

-134

-134

-134

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

-

0

Onttrekkingen reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

0

0

0

0

0

0

Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het grootboekschema vanaf het jaar 2018, waarin onder andere beleidsvelden zijn samengevoegd of verschoven. Hierdoor kunnen de cijfers van de rekening 2017 afwijken van de cijfers in de Jaarstukken 2017.

Verklaring grote verschillen B2019 en B2018

Er zijn binnen dit beleidsveld geen grote verschillen tussen de Begroting 2019 en de Begroting 2018.