Begroting 2019

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

2019

2020

2021

2022

a Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

Baten hondenbelasting

322

322

322

322

Baten precariobelasting

215

215

215

215

Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers

1.697

1.697

1.697

1.697

Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren woningen

7.211

7.211

7.211

7.211

Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren niet won.

2.402

2.402

2.402

2.402

b Algemene uitkeringen

Integratie-uitkering Sociaal Domein (3D)

48.493

48.931

49.317

49.546

Uitkeringen gemeentefonds

78.071

79.672

80.696

81.649

d Saldo van de financieringsfunctie

Treasury renteomslag

183

133

-120

-555

Treasury-Overig

153

153

153

153

e Overige algemene dekkingsmiddelen

0

0

0

0

Totaal algemene dekkingsmiddelen

138.747

140.737

141.893

142.640

Onvoorzien

Onvoorzien-structureel

-44

-69

-95

-120

Onvoorzien-incidenteel

-193

-200

-200

-200

Totaal onvoorzien

-236

-269

-295

-320

Lokale heffingen
Van de lokale heffingen maken de onroerendezaakbelasting, precariobelasting en hondenbelasting deel uit van de algemene dekkingsmiddelen. Deze heffingen hebben namelijk geen specifiek bestedingsdoel. In de paragraaf lokale heffingen wordt dieper ingegaan op alle lokale heffingen.
Algemene uitkeringen
De uitkering vanuit het gemeentefonds, inclusief de uitkering voor het sociaal domein, is het grootste algemene dekkingsmiddel. De ontwikkeling van de algemene uitkering staat in de paragraaf algemene uitkering.
Saldo van de financieringsfunctie
Met het saldo van de financieringsfunctie wordt het financieel resultaat bedoeld dat wordt behaald met de financiering van onze activiteiten. In de paragraaf financiering wordt verder ingegaan op dit financieringsresultaat.