Begroting 2019

Overhead

Overhead betreft alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Uitgangspunt volgens de notitie Overhead van de commissie BBV is dat de kosten zoveel mogelijk worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten. De overhead wordt centraal begroot en verantwoord op het taakveld 0.4 Overhead.
Het opslagpercentage voor overhead is berekend door de overheadkosten af te zetten tegen de salarissom die betrekking heeft op het primaire proces. Deze berekeningswijze leidt tot een hoger opslagpercentage ten opzichte van overige overheadpercentages. Voor 'vensters voor bedrijfsvoering' is bijvoorbeeld een overheadpercentage berekend van 29,1%. Het percentage is berekend door het aantal fte overhead te delen door het aantal fte voor de hele organisatie werkzaam in het primaire proces. Dit kengetal heeft dus alleen de verhouding weer tussen aantallen fte's, er komt geen euro aan te pas. Vergeleken met andere gemeenten zit Hoorn rond het gemiddelde.
Bij het overheadpercentage van 76,3% worden alle overheadkosten (euro) gedeeld door de salarissom die direct aan producten kan worden toegerekend (euro). In de overheadkosten zit de loonsom van overheadfuncties en de kosten van bijvoorbeeld ICT, huisvesting, opleidingen, facilitaire zaken e.d. Zie onderstaande tabel.

Bedragen in euro's

Onderdeel

Bedrag

%

Saldo 'personeel en organisatie, planning en control, bestuurszaken en -secretariaat, inkoop, juridische zaken en communicatie'

1.825.761

Saldo 'informatievoorziening, inclusief automatisering'

2.143.334

Saldo 'facilitaire zaken'

398.084

Saldo 'huisvesting'

580.105

Salarissen en overige kosten overhead

15.085.938

Salarissom totale gemeente primitieve begroting

40.721.587

Minus salarissom dat wordt gerekend als overhead

14.455.443

Percentage overhead wordt dan

76,3%