Begroting 2019

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Hoofddoelstelling

Hoorn is een levendige stad met mooie voorzieningen, aantrekkelijke woonwijken en een goede economie. De woon- en leefkwaliteit in de wijken en dorpen is een topprioriteit. Een goede ruimtelijke opbouw van de stad draagt bij aan deze ambities. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan de energietransitie (o.a. klimaatneutrale stad) en klimaatverandering. Samen met onze inwoners dragen we de zorg voor onze openbare ruimte en gebouwde omgeving. Bij de inrichting betrekken we onze inwoners en benutten we de dynamiek en creativiteit van bewoners en bedrijven.

Beleidsvelden

8.1 Ruimtelijke ontwikkeling
8.2 Volkshuisvesting
8.4 Wijkgericht werken
8.6 Grondzaken

Dit programma kent een sterke relatie met de inhoudelijke programma’s en projecten, waaronder de programma’s Omgevingswet, Duurzaamheid, Poort van Hoorn, Waterfront, Hoorn-Noord en Venenlaankwartier, Grote Waal en Bangert & Oosterpolder.
Voor langer zelfstandig wonen ligt er een relatie met programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening en met de gebiedsprogramma’s.

Algemene indicatoren

Taakveld

BBV indicator

Eenheid

Waarde

Periode

Bron

Omschrijving

8

WOZ-waarde woningen

duizend euro

194

2018

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

8

Nieuwbouw woningen

aantal per 1.000 woningen

4,5

2016

ABF - Systeem Woningvoorraad

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

8

Demografische druk

%

71,6

2018

CBS - Bevolkingsstatistiek

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

8

Woonlasten éénpersoonshuishouden

euro

625

2018

COELO, Groningen

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten

8

Woonlasten meerpersoonshuishouden

euro

709

2018

COELO, Groningen

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Financieel overzicht programma

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Rekening

Begroting

2017
saldo

2018 saldo

2019 lasten

2019 baten

2019 saldo

2020 saldo

2021 saldo

2022 saldo

Ruimtelijke ordening

-1.395

-1.464

-1.397

62

-1.335

-1.331

-1.334

-1.334

Volkshuisvesting

-2.168

-2.561

-4.321

1.919

-2.401

-2.387

-2.423

-2.429

Wijkgericht werken

-578

-893

-1.055

0

-1.055

-825

-765

-665

Grondzaken

1.284

199

-8.925

9.114

189

188

188

188

Totaal saldo van baten en lasten

-2.857

-4.719

-15.697

11.095

-4.602

-4.355

-4.334

-4.240

Toevoegingen reserves

-3.108

-1.502

-1.314

-1.318

-1.323

-1.328

Onttrekkingen reserves

1.879

2.436

1.747

1.516

1.454

1.353

Resultaat

-4.085

-3.785

-4.169

-4.158

-4.203

-4.215

Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het grootboekschema van 2018, waarin onder andere beleidsvelden zijn samengevoegd of verschoven. Hierdoor kunnen de cijfers van de rekening 2017 afwijken van de cijfers in de Jaarstukken 2017.

Verbonden partijen

Exploitatiemaatschappij Zevenhuis B.V. en Zevenhuis C.V.

Businesspark Zevenhuis Hoorn BV

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 15.697

7,0 %

Baten

€ 11.095

5,0 %