Begroting 2019

Duurzaamheid en milieu

Hoofddoelstelling

Duurzaamheid is van ons allemaal. Hoorn investeert in een groene en levendige stad om deze voor toekomstige generaties goed achter te laten. De ambitie om in 2040 klimaatneutraal blijft het uitgangspunt. Wij geven als gemeente het goede voorbeeld en rollen de groene loper uit voor inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers met duurzame plannen die bijdragen aan onze ambitie.
De gemeente heeft voldoende mogelijkheden voor inwoners om in de eigen gemeente begraven te worden. Verder heeft Hoorn voldoende voorzieningen voor het inzamelen van afvalwater en huishoudelijk afval om de volksgezondheid te beschermen. Hoorn bevordert dierenwelzijn en biodiversiteit.

Beleidsvelden

Algemene indicatoren

Taakveld

BBV indicator

Eenheid

Waarde

Periode

Bron

Omschrijving

7

Hernieuwbare elektriciteit

%

1,9

2016

Rijkswaterstaat klimaatmonitor

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

7

Fijn huishoudelijk restafval

kg per inwoner

183

2016

CBS, statistiek huishoudelijk afval

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

Financieel overzicht programma

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Rekening

Begroting

2017
saldo

2018 saldo

2019 lasten

2019 baten

2019 saldo

2020 saldo

2021 saldo

2022 saldo

Duurzaamheid en milieu

-1.895

-2.414

-1.469

0

-1.469

-1.428

-1.422

-1.413

Riolering en afval

2.266

2.189

-13.294

15.659

2.365

2.277

2.405

2.526

Begraafplaatsen

-138

-52

-327

275

-53

-52

-52

-52

Totaal saldo van baten en lasten

232

-278

-15.091

15.933

843

797

931

1.061

Toevoegingen reserves

-363

-

-54

-

-40

-148

Onttrekkingen reserves

509

1.124

-

75

-

-

Resultaat

378

846

789

872

891

913

Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het grootboekschema van 2018, waarin onder andere beleidsvelden zijn samengevoegd of verschoven. Hierdoor kunnen de cijfers van de rekening 2017 afwijken van de cijfers in de Jaarstukken 2017.

Verbonden partijen

Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (CAW)

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 15.091

6,8 %

Baten

€ 15.933

7,2 %