Begroting 2019

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Hoofddoelstelling

Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning die zij ontvangen in en met hun eigen omgeving. De gemeente biedt passende ondersteuning al inwoners zelf of samen met hun omgeving geen of onvoldoende mogelijkheden hebben tot de juiste zorg en ondersteuning.
De ambities hierbij zijn:

  • snel en duurzaam effectieve hulp dichtbij;
  • professioneel handelen van de hulpverleners.

Beleidsvelden

Algemene indicatoren

Taakveld

BBV indicator

Eenheid

Waarde

Periode

Bron

Omschrijving

6

Banen

per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 64 jaar

685,1

2017

LISA

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 - 64 jaar.

6

Netto arbeidsparticipatie

%

66

2017

CBS - Arbeidsdeelname

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

6

Aantal re-integratievoorzieningen

per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 - 65 jaar

47,4

tweede halfjaar 2017

CBS - Participatie wet

Het aantal re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 - 64 jaar

6

Bijstandsuitkeringen

per 1.000 inwoners in de leeftijd 18 jaar en ouder

38,1

tweede half jaar 2017

CBS - Participatiewet

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners.

6

% Jeugdwerkloosheid

%

1,39

2015

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Het percentage werkeloze jongeren (16 - 22 jaar)

6

% Kinderen in armoede

%

6,29

2015

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

6

Jongeren met delict voor rechter

%

2,2

2015

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Het percentage jongeren (12 -21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

6

Jongeren met jeugdreclassering

%

0,5

tweede halfjaar 2017

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Het percentage jongeren (12 - 22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12 - 22 jaar).

6

Jongeren met jeugdbescherming

%

0,9

tweede halfjaar 2017

CBS - Beleidsinformatie jeugd

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

6

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

aantal per 1.000 inwoners

54

tweede halfjaar 2017

CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat een referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 gemeenten.

6

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

11,2

tweede halfjaar 2017

CBS - Beleidsinformatie jeugd

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

Financieel overzicht programma

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Rekening

Begroting

2017
saldo

2018 saldo

2019 lasten

2019 baten

2019 saldo

2020 saldo

2021 saldo

2022 saldo

Participatie

-9.074

-8.273

-31.285

23.298

-7.987

-7.957

-7.957

-7.957

Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg

-46.573

-52.357

-55.604

4.397

-51.206

-51.409

-51.647

-51.787

Jeugd(hulp)

-15.547

-15.655

-16.258

326

-15.932

-16.410

-16.380

-16.522

Totaal saldo van baten en lasten

-71.194

-76.285

-103.147

28.022

-75.125

-75.776

-75.984

-76.266

Toevoegingen reserves

-2.341

-320

-

-

-

-

Onttrekkingen reserves

1.334

2.097

92

92

91

91

Resultaat

-72.201

-74.508

-75.033

-75.685

-75.893

-76.175

Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het grootboekschema van 2018, waarin onder andere beleidsvelden zijn samengevoegd of verschoven. Hierdoor kunnen de cijfers van de rekening 2017 afwijken van de cijfers in de Jaarstukken 2017.

Verbonden partijen

GGD Hollands Noorden

WerkSaam Westfriesland

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 103.147

46,2 %

Baten

€ 28.022

12,6 %