Begroting 2019

Cultuur en recreatie

Hoofddoelstelling

Hoorn is een levendige stad met een veelzijdig aanbod aan kunst en cultuur, sport, recreatie en erfgoed. Hoorn heeft musea, een aantrekkelijke binnenstad en een mooie historische haven door het rijke verleden. Hierop wordt in 2019 op ingespeeld door het Jaar van de Gouden Eeuw. Dit zijn allemaal elementen om bezoekers te trekken. Samen met onze partners maken we de stad nog meer beleefbaar en promoten wij ons als historische kunst- en cultuurstad aan het water. Het verhaal van Hoorn wordt gebruikt om nog meer samenhang in het cultuurhistorische aanbod aan te brengen en afstemming tussen instellingen te bereiken.
Hoorn is meer dan alleen de binnenstad. Met het ondersteunen en faciliteren van culturele evenementen, kunst in de wijken, talentontwikkeling en amateurkunst wordt een bijdrage geleverd aan het welbevinden van alle inwoners van Hoorn, Blokker en Zwaag. Behoud en versterken van de cultuurhistorische kwaliteiten van de linten draagt bij aan behoud van de identiteit van de dorpen.
Sport en bewegen moet betaalbaar en toegankelijk zijn én blijven voor inwoners. Beweging draagt bij aan een gezonde levensstijl. Daarnaast zorgt sport voor verbinding en participatie. De sportaccommodaties zijn belangrijk en hebben een maatschappelijke functie. Daarom moeten we deze goed onderhouden en beheren.
Wij vinden het belangrijk een speelstad te zijn en leggen een extra accent op natuurlijk spelen. De aantrekkelijk speelplaatsen zijn afgestemd op de behoefte, wensen en leeftijd van de gebruikers. De gemeente heeft veilige, aantrekkelijke en kwalitatief hoogwaardige recreatievoorzieningen.
Meer sport en beweging. Verspreid over de wijken en de dorpen moeten er meer openbare sportfaciliteiten komen.
Voorkomen is beter dan genezen. Wij willen met preventie zwaardere zorg voorkomen. Vroegtijdige signalering is daarbij essentieel, bijvoorbeeld via (sport)verenigingen.
We hechten groot belang aan ontwikkeling van kinderen op het gebied van muziek, sport en cultuur op school. Daarom gaan wij dat extra stimuleren, bijvoorbeeld door inzet van combinatiefunctionarissen, cultuureducatie op school, verbinding tussen scholen en sportverenigingen.
Om vergrijzing en ontgroening tegen te gaan, willen wij onderscheidende woonmilieus aan onze stad toevoegen. Hiermee richten wij ons op verschillende doelgroepen, waaronder in ieder geval jongeren en starters: hoogwaardig, experimenteel en creatief, Vanzelfsprekend hoort daar ook een aantrekkelijke en kwalitatief goede openbare ruimte bij.

Beleidsvelden

Algemene indicatoren

Taakveld

BBV indicator

Eenheid

Waarde

Periode

Bron

Omschrijving

5

% niet sporters

%

46

2016

Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en en CBS en RIVM

Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens 1x per week aan sport doet.

Financieel overzicht programma

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Rekening

Begroting

2017
saldo

2018 saldo

2019 lasten

2019 baten

2019 saldo

2020 saldo

2021 saldo

2022 saldo

Kunst en cultuur

-6.831

-7.316

-8.448

1.770

-6.678

-6.935

-6.658

-6.646

Cultureel erfgoed

-1.268

-1.445

-2.579

1.552

-1.027

-1.062

-1.063

-1.057

Sport en recreatie

-5.611

-5.902

-8.573

2.642

-5.931

-5.467

-5.391

-5.322

Groen

-3.459

-3.515

-3.431

27

-3.403

-3.372

-3.372

-3.359

Totaal saldo van baten en lasten

-17.168

-18.177

-23.031

5.991

-17.039

-16.837

-16.484

-16.384

Toevoegingen reserves

-189

-516

-172

-268

-269

-270

Onttrekkingen reserves

945

1.597

588

419

408

403

Resultaat

-16.412

-17.096

-16.624

-16.687

-16.345

-16.250

Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het grootboekschema van 2018, waarin onder andere beleidsvelden zijn samengevoegd of verschoven. Hierdoor kunnen de cijfers van de rekening 2017 afwijken van de cijfers in de Jaarstukken 2017.

Verbonden partijen

Recreatieschap Westfriesland

Westfries Archief
Archeologie Westfriese gemeenten

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 23.031

10,3 %

Baten

€ 5.991

2,7 %