Begroting 2019

Onderwijs

Hoofddoelstelling

Door een goed onderwijsaanbod krijgen mensen in Hoorn de kans zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien. Kinderen en volwassenen krijgen door een leven lang leren, de kennis en vaardigheden om als zelfstandige burgers in onze samenleving te functioneren. Dit betekent:

  • Een optimale schoolloopbaan voor de Hoornse inwoners: iedere leerling en cursist ontwikkelt zoveel mogelijk zijn of haar talenten en behaalt, voor zover mogelijk, een startkwalificatie om te kunnen aansluiten op de (regionale) arbeidsmarkt.
  • Voldoende, goed toegeruste onderwijsvoorzieningen in de wijk.
  • Een integraal onderwijs- en ontwikkelingsaanbod dat aansluit bij de behoeften van het kind en de jongere.

Beleidsvelden

4.1 Primair onderwijs
4.3 Voortgezet onderwijs
4.4 Onderwijshuisvesting
4.5 Onderwijszaken
Dit programma staat niet op zich; er is een sterke samenhang met programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening (bijvoorbeeld: participatie/volwasseneneducatie, jeugdbeleid, laaggeletterdheid).

Algemene indicatoren

Taakveld

BBV indicator

Eenheid

Waarde

Periode

Bron

Omschrijving

4

Absoluut verzuim

aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 5 - 18 jaar

0,35

2017

Ingrado

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 5 -18 jaar. De cijfers van Ingrado hebben betrekking op schooljaren. De periodeaanduiding "2017" staat voor schooljaar 2016/2017.

4

Relatief verzuim

per 1.000 inwoners in de leeftijd van 5 - 18 jaar

22,44

2017

Ingrado

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 5 - 18 jaar. De cijfers van Ingrado hebben betrekking op schooljaren. De periodeaanduiding "2017" staat voor schooljaar 2016/2017.

4

Vroegtijdig schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

%

2,2

2016

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12- 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De cijfers van DUO hebben betrekking op schooljaren. De periodeaanduiding "2016" staat voor schooljaar 2016/2017.

Financieel overzicht programma

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Rekening

Begroting

2017
saldo

2018 saldo

2019 lasten

2019 baten

2019 saldo

2020 saldo

2021 saldo

2022 saldo

Primair onderwijs

-372

-362

-342

0

-342

-329

-329

-329

Voortgezet onderwijs

-135

-132

-134

0

-134

-134

-134

-134

Onderwijshuisvesting

-5.821

-5.540

-6.090

632

-5.457

-5.718

-5.600

-5.500

Onderwijszaken

-1.223

-1.458

-6.037

4.644

-1.393

-1.393

-1.393

-1.396

Totaal saldo van baten en lasten

-7.552

-7.492

-12.603

5.276

-7.327

-7.574

-7.456

-7.358

Toevoegingen reserves

-

-

-

-48

-164

-264

Onttrekkingen reserves

507

296

321

570

566

561

Resultaat

-7.045

-7.195

-7.006

-7.052

-7.054

-7.061

Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het grootboekschema van 2018, waarin onder andere beleidsvelden zijn samengevoegd of verschoven. Hierdoor kunnen de cijfers van de rekening 2017 afwijken van de cijfers in de Jaarstukken 2017.

Verbonden partijen

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 12.603

5,6 %

Baten

€ 5.276

2,4 %