Begroting 2019

Economische zaken

Hoofddoelstelling

Hoorn is een sterke stad in een aantrekkelijke en ambitieuze regio.
De gemeente:

  • nodigt ondernemers actief uit, geeft ruimte en stimuleert ze om zich te ontwikkelen;
  • benut economische kansen om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen;
  • werkt aan ontwikkeling van talent, bindt en biedt perspectief op een mooie loopbaan;
  • werkt samen in (boven)regionale samenwerkingsverbanden die bijdragen aan de doelstellingen uit het Pact van Westfriesland.

Beleidsvelden

3.1 Economische zaken
3.2 Toerisme
Voor de horeca ligt er een nauwe relatie met programma 1 Openbare orde en veiligheid (drank- en horecawet, sluitingstijden);
Voor stadspromotie ligt er een nauwe relatie met programma 5 Cultuur en recreatie (kunst en cultuur, erfgoed en sport);
Voor regionale samenwerking ligt er een nauwe relatie met programma 0 Inwoners en bestuur (Pact van Westfriesland), programma 5 Cultuur en recreatie en programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (structuurschets Westfriesland);
Voor binnenstadsvisie ligt er een relatie met programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat en programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting;
Voor dienstverlening ligt er een relatie met programma 0 Inwoners en bestuur en het project Dienstverlening;
Voor arbeidsmarktbeleid ligt er een relatie met programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening;
Voor duurzaam ondernemen ligt er een relatie met het project Duurzaamheid (specifiek pilot project Hoorn 80 Energie positief).

Algemene indicatoren

Taakveld

BBV indicator

Eenheid

Waarde

Periode

Bron

Omschrijving

3

Functiemenging

%

49,7

2017

LISA

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

3

Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten)

index

2013

Atlas voor Gemeenten

Bruto gemeentelijk product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (<100) of beneden verwachting (>100) wordt geproduceerd.

3

Vestigingen

Per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64

122,6

2017

LISA

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 - 64 jaar.

Financieel overzicht programma

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Rekening

Begroting

2017
saldo

2018 saldo

2019 lasten

2019 baten

2019 saldo

2020 saldo

2021 saldo

2022 saldo

Economische zaken

-967

-1.383

-1.577

362

-1.215

-1.185

-1.185

-1.185

Totaal saldo van baten en lasten

-967

-1.383

-1.577

362

-1.215

-1.185

-1.185

-1.185

Toevoegingen reserves

-

-30

-30

-

-

-

Onttrekkingen reserves

32

121

-

-

-

-

Resultaat

-935

-1.292

-1.245

-1.185

-1.185

-1.185

Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het grootboekschema van 2018, waarin onder andere beleidsvelden zijn samengevoegd of verschoven. Hierdoor kunnen de cijfers van de rekening 2017 afwijken van de cijfers in de Jaarstukken 2017.

Verbonden partijen

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 1.577

0,7 %

Baten

€ 362

0,2 %