Begroting 2019

Verkeer, vervoer en waterstaat

Hoofddoelstelling

Hoorn moet 'meer' stad worden. Een aantrekkelijke en kwalitatief goede openbare ruimte hoort daar vanzelfsprekend bij. De openbare ruimte is schoon, heel, veilig en goed toegankelijk voor iedereen, met een vlotte verwerking van het verkeer. Bereikbaarheid van de stad en in de stad is een belangrijke randvoorwaarde voor het functioneren ervan. Ook de komende jaren zetten wij ons in voor een goed bereikbare stad.

Beleidsvelden

2.1 Wegen, straten en pleinen
2.2 Verkeer en vervoer
2.3 Parkeren
2.4 Water- en havenbeheer
Het beheer van openbaar groen en speelplaatsen valt onder programma 5 Cultuur en recreatie. Er ligt een nauwe relatie met programma 8: de aanpak van de woonomgeving (wijkaanpak) en het project Poort van Hoorn. Het project Groenvisie wordt beschreven in programma 5 en het hoofdstuk Projecten.

Algemene indicatoren

Taakveld

BBV indicator

Eenheid

Waarde

Periode

Bron

Omschrijving

2

Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongeval met een motorvoertuig

%

8

2015

VeiligheidNL

Als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

2

Ziekenhuisopname n.a.v. vervoersongeval met fietser

%

10

2015

VeiligheidNL

Als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopname.

Financieel overzicht programma

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Rekening

Begroting

2017
saldo

2018 saldo

2019 lasten

2019 baten

2019 saldo

2020 saldo

2021 saldo

2022 saldo

Wegen, straten en pleinen

-6.320

-6.696

-7.905

979

-6.926

-6.961

-6.965

-6.945

Verkeer en vervoer

-1.026

-986

-919

7

-912

-1.202

-1.199

-1.197

Parkeren

2.704

2.310

-1.914

4.121

2.207

2.200

1.475

1.476

Water- en havenbeheer

-381

-688

-685

502

-183

-178

-162

-162

Totaal saldo van baten en lasten

-5.024

-6.059

-11.423

5.609

-5.814

-6.142

-6.852

-6.827

Toevoegingen reserves

-4.461

-4.072

-3.804

-3.805

-3.080

-3.081

Onttrekkingen reserves

2.619

2.771

2.285

2.662

2.668

2.665

Resultaat

-6.866

-7.360

-7.333

-7.285

-7.264

-7.244

Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het grootboekschema van 2018, waarin onder andere beleidsvelden zijn samengevoegd of verschoven. Hierdoor kunnen de cijfers van de rekening 2017 afwijken van de cijfers in de Jaarstukken 2017.

Verbonden partijen

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 11.423

5,1 %

Baten

€ 5.609

2,5 %