Begroting 2019

Openbare orde en veiligheid

Hoofddoelstelling

Hoorn is de afgelopen jaren veiliger geworden en dat moet zo blijven. Personen die de grootste onveiligheid veroorzaken en gebieden in de stad waar de meeste onveiligheid is, halen we uit de anonimiteit. De aanpak Kersenboogerd is geborgd in het programma Kansen voor de Kersenboogerd. Veiligheid is onderdeel van stadsontwikkeling en stadsvernieuwing. Andere gebieden die vatbaar zijn voor ondermijnende activiteiten (havens en bedrijventerreinen) worden nader geanalyseerd en aangepakt.
Personen (met name jongeren) en groepen die voor onveiligheid zorgen, willen we nog eerder in beeld hebben. We richten een vroegsignaleringsnetwerk in met onze belangrijkste partners (zoals scholen, Intermaris en Netwerk). We sluiten hierbij zoveel mogelijk aan bij bestaande netwerken. De persoonsgerichte aanpak is succesvol en zetten we voort. Zorg en veiligheid komen verder bij elkaar in de aanpak. Met onze partners maken we afspraken die we vastleggen in convenanten.
In de aanpak van ondermijning richten we ons op woon- en adresfraude. We trekken daarbij samen op met Intermaris en Werksaam. Uitgangspunt is: samen sterk voor een veiliger Hoorn; blijvend investeren in samenwerking tussen gemeente, professionals, bewoners, bedrijven en instellingen.

Beleidsvelden

Algemene indicatoren

Taakveld

BBV indicator

Eenheid

Waarde

Periode

Bron

Omschrijving

1

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

1,3

2017

 CBS - diefstallen

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

1

Vernielingen en beschadiging per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

6,2

2017

CBS, geregistreerde criminaliteit & diefstallen

Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

1

Verwijzingen HALT per 10.000 inwoners van 12 - 17 jaar

aantal per 10.000 inwoners

163

2017

Bureau Halt

Het aantal verwijzingen HALT per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.

1

Harde kern jongeren

per 10.000 inwoners

1,3

2014

Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)

Het aantal harde kern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd 12 -24 jaar.

1

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2,6

2017

 CBS - diefstallen

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

1

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

5,9

2017

 CBS, geregistreerde criminaliteit & diefstallen

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn levensdelicten zoals moord en doodslag, seksuele misdrijven en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Financieel overzicht programma

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Rekening

Begroting

2017
saldo

2018 saldo

2019 lasten

2019 baten

2019 saldo

2020 saldo

2021 saldo

2022 saldo

Veiligheidsregio NHN en crisisbeheersing

-4.732

-4.669

-4.661

28

-4.633

-4.628

-4.627

-4.627

Veiligheidsambitie

-1.987

-2.029

-2.288

203

-2.085

-2.057

-2.056

-2.041

Totaal saldo van baten en lasten

-6.719

-6.698

-6.949

231

-6.718

-6.684

-6.684

-6.668

Toevoegingen reserves

-

-

-

-

-

-

Onttrekkingen reserves

65

22

-

-

-

-

Resultaat

-6.654

-6.675

-6.718

-6.684

-6.684

-6.668

Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het grootboekschema van 2018, waarin onder andere beleidsvelden zijn samengevoegd of verschoven. Hierdoor kunnen de cijfers van de rekening 2017 afwijken van de cijfers in de Jaarstukken 2017.

Verbonden partijen

Veiligheidsregio NHN

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 6.949

3,1 %

Baten

€ 231

0,1 %