Begroting 2019

Inwoners en bestuur

Hoofddoelstelling

Onze inwoners en ondernemers kunnen bouwen op een besluitvaardige en betrouwbare gemeente. Een gastvrije en klantgerichte gemeente. Een gemeente die de verbinding met de stad zoekt, initiatieven de ruimte geeft en meedenkt en initiatiefnemers helpt om hun plannen waar te maken.
Samenwerken is de norm. Met inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen werken we aan plannen en beleid om onze stad mooier te maken. Als gemeente werken we nadrukkelijk samen binnen de regio Westfriesland en andere relevante netwerken, zoals het G40 Stedennetwerk, de Metropoolregio Amsterdam en de samenwerking binnen Noord-Holland Noord.

Beleidsvelden

Algemene indicatoren

Taakveld

BBV indicator

Eenheid

Waarde

Periode

Bron

Omschrijving

0

Formatie

fte per 1.000 inwoners

7,2

2019

Eigen gegevens

Het aantal fte, inclusief vacatures, per 1.000 inwoners

0

Bezetting

fte per 1.000 inwoners

6,4

2019

Eigen gegevens

Het aantal fte, exclusief vacatures, per 1.000 inwoners

0

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

469

2019

Eigen gegevens

Kosten van de gemeente Hoorn per inwoner

0

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

12%

2019

Eigen gegevens

% kosten externe inhuur t.o.v. totale loonkosten (inclusief kosten inhuur)

0

Overhead

% van de totale lasten

9,1

2019

Eigen gegevens

% overhead ten opzichte van de totale uitgaven van de gemeente Hoorn

Financieel overzicht programma

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Rekening

Begroting

2017
saldo

2018 saldo

2019 lasten

2019 baten

2019 saldo

2020 saldo

2021 saldo

2022 saldo

Relatie inwoners en bestuur

-3.386

-3.513

-3.314

0

-3.314

-3.292

-3.292

-3.292

Publieke dienstverlening

-620

-997

-2.139

846

-1.292

-1.102

-1.262

-1.289

Bestuurlijke samenwerking

-72

-108

-368

256

-112

-112

-112

-112

Financiering en algemene lasten en baten

4.643

5.767

-1.544

6.412

4.868

4.588

4.438

4.116

Totaal saldo van baten en lasten

567

1.148

-7.365

7.514

149

81

-229

-578

Toevoegingen reserves

-

-

-

-

-

-

Onttrekkingen reserves

491

729

256

-

-

-

Resultaat

1.058

1.877

406

81

-229

-578

Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het grootboekschema van 2018, waarin onder andere beleidsvelden zijn samengevoegd of verschoven. Hierdoor kunnen de cijfers van de rekening 2017 afwijken van de cijfers in de Jaarstukken 2017.

Verbonden partijen

Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 7.365

3,3 %

Baten

€ 7.514

3,4 %