Begroting 2019

Overzicht van geraamde baten en lasten per taakveld

Vanaf 2017 zijn de functies van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) vervangen door taakvelden. De indeling van de taakvelden moet bijdragen aan de interne sturing door de gemeenteraad. Daarnaast moet een indeling van taakvelden een betere vergelijkbaarheid tussen gemeenten onderling mogelijk maken.
Hieronder is de begroting opgenomen naar de voorgeschreven taakvelden vanuit het nieuwe BBV. Deze begroting sluit met de cijfers van de Programmabegroting.

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Begroting

2019
lasten

2019
baten

2019
saldo

0.1

Bestuur

-3.015

256

-2.759

0.10

Mutaties reserves

-6.921

7.927

1.006

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

-2.360

0

-2.360

0.2

Burgerzaken

-2.139

846

-1.292

0.4

Overhead

-21.818

881

-20.937

0.5

Treasury

-2.532

2.868

336

0.61

OZB woningen

-316

7.305

6.989

0.62

OZB niet-woningen

-106

4.099

3.992

0.63

Parkeerbelasting

-66

4.029

3.964

0.64

Belastingen overig

-411

1.337

926

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

132.082

132.082

0.8

Overige baten en lasten

-947

0

-947

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-39

0

-39

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-4.661

28

-4.633

1.2

Openbare orde en veiligheid

-2.921

175

-2.746

2.1

Verkeer en vervoer

-8.810

981

-7.829

2.2

Parkeren

-1.092

92

-1.000

2.3

Recreatieve havens

-566

502

-64

2.5

Openbaar vervoer

-14

5

-9

3.1

Economische ontwikkeling

-1.442

202

-1.240

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-813

813

0

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-135

160

25

3.4

Economische promotie

-525

10

-515

4.1

Openbaar basisonderwijs

-355

231

-124

4.2

Onderwijshuisvesting

-5.936

401

-5.534

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-7.621

4.908

-2.714

5.1

Sportbeleid en activering

-1.267

26

-1.241

5.2

Sportaccommodaties

-4.723

1.861

-2.863

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-4.869

1.297

-3.572

5.4

Musea

-4.446

2.000

-2.447

5.5

Cultureel erfgoed

-14

0

-14

5.6

Media

-1.697

25

-1.672

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-5.577

773

-4.804

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-9.665

947

-8.718

6.2

Wijkteams

-5.736

63

-5.673

6.3

Inkomensregelingen

-30.215

23.298

-6.916

6.4

Begeleide participatie

-5.142

0

-5.142

6.5

Arbeidsparticipatie

-3.051

1

-3.051

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-1.077

0

-1.077

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-14.051

3.086

-10.965

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-12.173

0

-12.173

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-15.597

364

-15.233

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-2.452

0

-2.452

7.1

Volksgezondheid

-2.761

0

-2.761

7.2

Riolering

-4.184

5.350

1.166

7.3

Afval

-9.109

10.309

1.199

7.4

Milieubeheer

-1.469

0

-1.469

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-327

275

-53

8.1

Ruimtelijke ordening

-1.397

62

-1.335

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-8.112

8.301

189

8.3

Wonen en bouwen

-5.375

1.919

-3.456

Totaal

-230.048

230.094

45