Begroting 2019

Overzicht van baten en lasten

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0

Bestuur en ondersteuning

-7.164

7.731

567

-6.622

7.770

1.148

-7.365

7.514

149

1

Openbare orde en veiligheid

-6.969

251

-6.719

-6.919

221

-6.698

-6.949

231

-6.718

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

-11.217

6.194

-5.024

-11.639

5.580

-6.059

-11.423

5.609

-5.814

3

Economische zaken

-1.573

606

-967

-1.821

438

-1.383

-1.577

362

-1.215

4

Onderwijs

-12.528

4.976

-7.552

-12.496

5.004

-7.492

-12.603

5.276

-7.327

5

Cultuur en recreatie

-23.558

6.389

-17.168

-24.053

5.876

-18.177

-23.031

5.991

-17.039

6

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

-101.398

30.204

-71.194

-104.481

28.196

-76.285

-103.147

28.022

-75.125

7

Duurzaamheid en milieu

-15.438

15.670

232

-16.036

15.758

-278

-15.091

15.933

843

8

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

-10.884

8.027

-2.857

-23.724

19.005

-4.719

-15.697

11.095

-4.602

96

Onvoorzien

0

0

-160

0

-160

-236

0

-236

97

Heffing voor de vennootschapsbelasting

-37

0

-37

-33

0

-33

-39

0

-39

98

Overhead

-22.997

3.084

-19.913

-21.721

935

-20.785

-21.151

881

-20.270

99

Algemene dekkingsmiddelen

-2.149

130.809

128.660

-2.926

137.761

134.835

-2.532

141.279

138.747

Totaal saldo van baten en lasten

-215.912

213.941

-1.972

-232.631

226.544

-6.086

-220.841

222.193

1.354

Mutaties reserves

-18.879

20.571

1.692

-7.792

14.476

6.684

-6.921

7.927

1.006

Geraamd resultaat

-234.791

234.510

-281

-240.422

241.021

599

-227.762

230.122

2.360