Begroting 2019

Algemene uitkering

Algemeen

De veranderingen in de septembercirculaire zijn ten opzichte van de meicirculaire klein. Alleen de gevolgen van de Miljoenennota 2019 voor het gemeentefonds zijn verwerkt.

Het totaalbeeld van de inkomsten uit het gemeentefonds is als volgt:

Omschrijving, bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

2019

2020

2021

2022

stand meicirculaire 2018

78.220

79.821

80.743

81.657

geïntegreerde uitkering sociaal domein

48.493

48.931

49.317

49.546

Wmo uitkering oud

5.518

5.649

5.920

5.986

totaal

132.231

134.401

135.980

137.189

verandering in septembercirculaire 2018

algemene uitkering

-60

-62

-283

-252

geïntegreerde uitkering sociaal domein

-298

-124

-214

-226

Wmo uitkering oud

106

181

244

373

totaal

-252

-5

-253

-106

stand septembercirculaire 2018

algemene uitkering

78.160

79.759

80.460

81.406

geïntegreerde uitkering sociaal domein

48.195

48.808

49.104

49.319

Wmo uitkering oud

5.624

5.830

6.164

6.358

totaal

131.979

134.397

135.728

137.083

Accressen

De accressen worden in meerjarenperspectief nadelig bijgesteld. Bij de meicirculaire werd met een hogere loon- en prijsverandering gerekend dan nu. Dat betekent dat de accressen voor veel jaren lager worden.

Ontwikkeling aantallen van de maatstaven (uitkeringsbasis)

Het gaat hier om de verandering van het aantal inwoners, woonruimten, leerlingen, etc. Die verandering wordt verrekend via de uitkeringsfactor. Het ministerie heeft de macroaantallen aangepast, waardoor alle gemeenten minder ontvangen. Daarnaast zijn de Hoornse aantallen (o.a. bijstandsgerechtigden) geactualiseerd ten opzichte van de meicirculaire.

Sociaal domein

De gevolgen voor Hoorn door de veranderingen in de uitkering voor het sociaal domein staan in de volgende tabel:

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

2019

2020

2021

2022

Wmo

134

337

378

514

Jeugdzorg

-273

-226

-287

-307

Participatie

-53

-54

-60

-61

totaal verandering sociaal domein

-192

57

31

146

De gevolgen voor het sociaal domein worden budgettair neutraal verwerkt in de begroting. Wel is nog steeds duidelijk dat het budget voor Jeugdzorg steeds meer terugloopt. En daar heeft de gemeente het financieel al moeilijk. Reden te meer om het sociaal domein integraal te beoordelen met ontschotte budgetten.

De verdeelmodellen sociaal domein worden geëvalueerd. Dat moet leiden tot een integrale nieuwe verdeling van de middelen per 2021. In de septembercirculaire zijn de processtappen beschreven.

Rijksvaccinatieprogramma

Het Rijksvaccinatieprogramma is wettelijk verankerd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Daardoor worden de gemeenten voor een deel van de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma verantwoordelijk. Het jaar van invoering daarvan is 1 januari 2019. Daarom worden nu de middelen hiervoor structureel overgeheveld naar het gemeentefonds. Voor Hoorn komt er dus een taak bij en daar wordt geld voor overgemaakt. Het bijbehorende bedrag is ongeveer 140.000 euro structureel.

Kinderopvang: toezicht en handhaving op kinderopvang & gastouderschap en op kwaliteit peuterspeelzalen

Het Ministerie van SZW en de VNG hebben afgesproken dat vanaf 2019 vanuit de decentralisatie uitkering Voorschoolse voorziening peuters landelijk 10 miljoen euro (voor Hoorn gaat het om structureel ongeveer 44.000 euro) beschikbaar wordt gesteld voor het toezicht en de handhaving op kinderopvang en gastouderopvang. De komende tijd kijkt het ministerie samen met de VNG en de GGD GHOR hoe de middelen voor de gastouderopvang doelmatig besteed kunnen worden.
Door de extra kosten die samenhangen met de uitbreiding van de taak van de GGD door de aanpassing van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie worden extra middelen aan het gemeentefonds toegevoegd. Door de aanpassing van het Besluit moet de GGD onder meer toezien op de uitvoering van voorschoolse educatie op de locatie. Dit betekent dat de middelen zijn gericht op extra toezicht en handhaving. Het gaat om ongeveer 6.000 euro structureel.

Maatschappelijke opvang

Door aanpassing van de aantallen verandert deze decentralisatie uitkering. Afspraak is dat dit budgettair neutraal wordt verwerkt in de begroting.

Samenvatting financieel

In de volgende tabel staan de gevolgen voor de Hoornse begroting door de septembercirculaire 2018:

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

2019

2020

2021

2022

verschil voor de algemene uitkering

-60

-62

-283

-252

verlaging uitkering MO/VB/OGGz wordt ook aan de lastenkant van de begroting verlaagd

27

27

27

27

claim voor rijksvaccinatieprogramma

-142

-143

-143

-143

claim voor kinderopvang: toezicht en handhaving kinderopvang & gastouderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen

-49

-50

-51

-52

netto gevolgen voor de begroting

-224

-228

-450

-420

sociaal domein

Wmo

134

337

378

514

Jeugdzorg

-273

-226

-287

-307

Participatie

-53

-54

-60

-61

wordt budgettair neutraal verwerkt

192

-57

-31

-146

netto gevolgen voor de begroting

0

0

0

0

netto gevolgen voor de begroting

-224

-228

-450

-420