Begroting 2019

Bedrijfsvoering

De ambities en ontwikkelingen van de stad vereisen een organisatie die daarop ingezet kan worden. Die inzet is gericht op een innovatieve en kwalitatief hoogwaardige bedrijfsvoering. In deze paragraaf worden de belangrijkste ontwikkelingen voor 2019 uiteengezet.

Organisatieontwikkeling #Hoorn2020

Voor de organisatiekoers #Hoorn2020 is het volgende beoogde resultaat geformuleerd:
Een wendbare, flexibele organisatie die in kan blijven spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen, de initiatieven in de stad en de politiek/bestuurlijke opdrachten. Een organisatie die daardoor in staat is te leveren wat het gemeentebestuur en de stad van ons vraagt.
De organisatie is qua ontwikkeling de fase van betekenisgeving en vormgeven van de veranderopgave #Hoorn2020 voorbij. Het gedachtegoed van 'de opgave centraal' en het wendbaar en flexibel organiseren wordt de komende periode verder geconcretiseerd en geborgd.

Informatievoorziening, informatieveiligheid en privacy

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daar voor doen?

De gemeente Hoorn werkt datagedreven volgens de roadmap Digitale Agenda 2020 (VNG)

Ontsluiten van Open Data op diverse beleidsterreinen

Vergroten van de kennis, vaardigheden en competenties van medewerkers van de gemeente Hoorn t.a.v. gebruik en mogelijkheden van data.

Aansluiting aan ontwikkelingen binnen de landelijke overheid in het kader van Samen organiseren & common ground, zoals:

  • GT connect en GGI veilig. Hiermee wordt de ICT infrastructuur aangesloten op landelijke voorzieningen, veilig en kosten efficiënt.
  • Mijn overheid berichtenbox, de persoonlijke, beveiligde berichtenbox voor overheidsdiensten.

Aanvullende activiteiten:

Uitbreiding van het gebruik van dashboards, overzichten, rapportages en mogelijkheden van data binnen de gemeente Hoorn met als doel het verbeteren van de efficiëntie en doelmatigheid en het ondersteunen van de beleidsterreinen.

Verdere optimalisatie van gegevensmanagement binnen de gemeente Hoorn dat zorgt voor een juiste beschikbaarheid, kwaliteit en vertrouwelijkheid van data.

Er worden een aantal dataonderzoeken uitgevoerd in samenwerking met externe partners, zoals:

  • Onderzoek naar Arbeidsparticipatie – i.s.m. VU – WerkSaam,
  • Onderzoeksproject Hightech Binnenstadsmonitor (april 2017 – april 2019) i.s.m. Saxion Hogeschool
  • Onderzoeksproject EXPRESS (Experimenteren en Evalueren in de Slimme Stad) i.s.m. Saxion Hogeschool

Gemeente Hoorn gaat zorgvuldig om met gegevens

Afronding invoering van de AVG binnen de gemeentelijke organisatie en verbeterslag maken in de meest risicovolle Privacy Impact Analyses.

Digitaliseren en toegankelijk maken van het register van verwerkingsactiviteiten voor inwoners.

Starten met de overgang naar het nieuwe normenkader voor informatiebeveiliging (Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)). De Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) wordt per 1 januari 2019 vervangen door de BIO.

Invoeren en beheersen van informatiebeveiligingsmaatregelen.

Bewustwordingscampagne informatieveiligheid en privacy.

Een Westfries geharmoniseerd informatielandschap

Aanbesteding van regionale projecten, zoals Beheer Openbare ruimte, begraafplaatsenadministratie en Burgerzakenapplicatie.

Realisatie van de eerste Westfriese ICT projecten, zoals de projecten ‘Social intranet’, ‘Centrale digitalisering documenten’, ‘ICT basiswerkplek’ en ‘eDepot’.

Participatie in het regionale informatiemanagement en de ondersteuning hiervan in de vorm van informatiemanagement, ICT architectuur en projectleiding.

ICT

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daar voor doen?

Organisatie ondersteunen met eigentijdse ICT

Vaststelling van ICT visie en beleid door de gemeenteraad

Uitvoering van maatregelen tegen online dreigingen (cybercriminaliteit) naar aanleiding van extern onderzoek.

Ontwikkeling en realisatie van een nieuwe digitale ICT werkplek, inclusief het beschikbaar maken van clouddiensten voor medewerkers.

Duurzaam en kosten efficiënt organiseren van de ICT dienstverlening, rekening houdend met de continuïteit van deze dienstverlening en de dienstverleningsprocessen van de gemeente Hoorn.

Ontwikkeling Huis van de Stad

Kantoorpanden moeten per 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben en daarna label A. Op dit moment heeft het gemeentehuis label D. Bovendien voldoet het gebouw klimatologisch niet en is een aantal noodzakelijke investeringen al een tijd voor ons uitgeschoven. De aanpak vergt daarom een grote investering. Een dergelijke grote investering vraagt een verkenning van de verschillende scenario’s, variërend van een ingrijpende verbouwing, tot de nieuwbouw van een stadhuis op een nieuwe locatie.
Het gemeentehuis is een belangrijke voorziening voor de inwoners van de stad, de ondernemers het bestuur en de medewerkers van de gemeente. Het resultaat moet zijn een toegankelijk gemeentehuis van waaruit de dienstverlening aan de stad optimaal kan worden gefaciliteerd. De huisvesting moet de gemeente optimaal gaan ondersteunen in al haar bestuurlijke, maatschappelijke en dienstverlenende functies voor de stad.
In de verkenning van de verschillende scenario's krijgen de raad en de inwoners van de stad een uitdrukkelijke rol toebedeeld. De raad wordt geadviseerd opdracht te geven voor een onderzoek naar de mogelijke scenario’s.

HR (Human Resources)

De gemeente Hoorn ontwikkelt zich met de organisatieontwikkeling #Hoorn2020, naar een wendbare en flexibele organisatie. Dit vraagt om een bijpassende HR visie en positionering van HR in de organisatie. In 2018 is de basis voor deze visie vastgesteld: iedereen haalt het beste uit zichzelf en elkaar voor Hoorn!

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daar voor doen?

Persoonlijk leiderschap en kwalitatief leiderschap en management

Uitrol van het leer- en ontwikkelprogramma rondom persoonlijk leiderschap, zelforganisatie en netwerkend partnerschap

Stimuleren voorbeeldgedrag in sturing op verbinding in en tussen teams

Managementontwikkeling

Een toekomstbestendige personele bezetting

Aantrekken van jongeren via werkervaringsplaatsen en toepassing Korter Werken Regeling.

Strategische personeel planning, talentmanagement, stimuleren ontwikkeling kennis, vaardigheden en doorstroom/mobiliteit

Employer branding, versterken positie regionale en lokale arbeidsmarkt, modernisering arbeidsmarktcommunicatie en werving- en selectiebeleid, samenwerking Stichting Huis van het Werk en RPA NHN.

Elke medewerker kan gezond, mentaal en fysiek veilig werken en is duurzaam inzetbaar:

·Realiseren aanpak gezondheidsbeleid met de aandachtsgebieden: werkvermogen optimaliseren, psychische gezondheid/werkbelasting, lang verzuim en re-integratie

Inclusieve arbeidsorganisatie

Creëren van 1,5 baan in 2019 voor mensen met een arbeidsbeperking c.q. afstand tot de arbeidsmarkt.

Continue aanbod van stageplaatsen en werkervaringsplaatsen

Efficiënte en effectieve HR-processen

Ontwikkelen e-HRM en HR-analytics. Eerst de basis op orde qua systemen en data.

Samenwerken met de regio. Zoals de ondersteuning van de West-Friesland Academie in het ontwikkelen van een leerlijn Sociaal Domein, en de gezamenlijke aanbesteding van flexibele inhuur.

Normalisering rechtspositie ambtenaren
Stap voor stap werkt de gemeentelijke sector toe naar de implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, die per 1 januari 2020 in werking treedt. Deze wet brengt de rechtspositie van ambtenaren in overeenstemming met die van werknemers in de private sector. Ambtenaren krijgen een arbeidsovereenkomst in plaats van een aanstelling en er komen cao’s in de plaats van rechtspositieregelingen. Voor ambtenaren gaat het private arbeids- en ontslagrecht gelden.
De individuele materiële arbeidsvoorwaarden veranderen niet met de nieuwe wet. Bestaande beslissingen, afspraken en toezeggingen over arbeidsvoorwaarden blijven bij de omzetting naar een arbeidsovereenkomst behouden. Ambtenaren blijven ambtenaar. De huidige Ambtenarenwet uit 1929 wordt vervangen door de Ambtenarenwet 2017, daarin staan onder andere bepalingen over de ambtenarenstatus zoals de eed/belofte, integriteit, nevenfuncties.
Het College van Arbeidszaken onderhandelt met de vakorganisaties namens de gemeenten in Nederland over de nieuwe cao. In 2019 wordt de uitvoering van de normalisering binnen gemeente Hoorn voorbereid conform het draaiboek van de VNG, inclusief de voorlichting van het personeel.
Loon en formatieontwikkeling, streefcijfers
De nieuwe Cao gemeenten loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. De loonontwikkeling 2019 is nog niet bekend, de onderhandelingen over de nieuwe cao starten najaar 2018.
In de begroting 2019 is nog geen rekening gehouden met premiestijgingen en eventuele cao-aanpassingen.
Kengetallen en streefcijfers personeel

De personeelsformatie laat na enkele jaren stabiliteit weer een stijging zien. Op basis van geconstateerde capaciteitsknelpunten heeft de raad in 2018 financiële middelen toegewezen voor de uitbreiding van de personele bezetting. Voor een deel betreft dit tijdelijke inzet. Het gaat om inzet in een aantal programma's/projecten, het sociaal domein, HR (Westfriesland Academie en trainees), het Westfries Museum/Halve Maen en realisatie van de Banenafspraak.

2019

loonsom

36,8 miljoen euro

opleidingsbudget (% loonsom)

2%

streefcijfers verminderde inzetbaarheid (ziekteverzuim)

5%

Innovatieagenda bedrijfsvoering

In 2018 starten we met een innovatieagenda voor de bedrijfsvoering. De Bedrijfsvoeringsagenda is een strategisch document waarin de bedrijfsvoeringsopgaven staan voor de periode 2019-2022 (het wat en waarom) en globaal de realisatie daarvan (het hoe). De opgaven zijn gerelateerd aan de organisatiedoelstellingen en de opgaven voor de stad.