Begroting 2019

Onderhoud kapitaalgoederen

Deze paragraaf beschrijft de beleidskaders van de kapitaalgoederen en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties. De kapitaalgoederen bestaan uit de volgende onderdelen: wegen (verhardingen), civiele kunstwerken, riolering, water, groen en gebouwen.
Het onderhoudsniveau van de kapitaalgoederen wordt bepaald aan de hand van de kwaliteit die de raad heeft vastgesteld. Op basis van dat kwaliteitsniveau worden beheerplannen gemaakt. Deze beheerplannen geven inzicht in de werkzaamheden en kosten die nodig zijn om de kapitaalgoederen op het vastgestelde onderhoudsniveau te houden.

Verhardingen

Verhardingen zijn alle wegen, straten, pleinen, fiets- en voetpaden die de gemeente beheert.
Beleidskader
Het beleidskader is vastgelegd in het Beleidsplan Verhardingen (2001). Algemeen uitgangspunt is de richtlijn van het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de grond, Water- en wegenbouw (CROW). In deze richtlijn zijn de normen aangegeven voor een veilig gebruik van de wegen, straten en pleinen, fiets- en voetpaden. Voor Hoorn is dat de norm 'basisniveau'.
Het beheer van de verhardingen richt zich op twee typen maatregelen: groot onderhoud en reconstructies. Bij groot onderhoud worden maatregelen toegepast die de levensduur van bestaande verhardingen verlengen, bijvoorbeeld een nieuwe laag asfalt op een bestaande asfaltweg. Reconstructie vindt plaats als de verhardingsconstructie aan het eind van de levensduur is en opnieuw wordt aangelegd.
Vertaling financiële consequenties in de Begroting
De beheerplannen worden jaarlijks financieel doorgerekend en op basis van de inspecties bijgesteld in de Kadernota. Jaarlijks worden naar aanleiding van inspecties onderhoudsplannen opgesteld en de benodigde hoeveelheid middelen bepaald voor de Kadernota. Voor de langere termijn is afgesproken het niveau te blijven monitoren en daar waar nodig bij te sturen en bij te stellen.

Civiele kunstwerken

Beleidskader
De verschillende kunstwerken worden onderhouden op een vastgesteld onderhoudsniveau. Er zijn vastgestelde beheer- en onderhoudsplannen voor bijna alle civiele kunstwerken. Voor beschoeiingen, duikers en overige kunstwerken zijn deze niet vastgesteld.
Vertaling financiële consequenties in de Begroting
In de reserve onderhoud kapitaalgoederen worden de uitgaven voor groot onderhoud geraamd op grond van de vastgestelde beheer-en onderhoudsplannen.
Voor de uitvoering van de vervangingsinvesteringen aan civiele kunstwerken is in de Kadernota een meerjarenprogramma opgenomen waarvan het jaarplan 2019 past binnen het investeringsplafond.

Riolering

Beleidskader
In het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) staat wat noodzakelijk is om de voorzieningen voor het inzamelen en afvoeren van het stedelijk afvalwater en het overtollige hemel- en grondwater uit te breiden, goed te laten functioneren en in goede staat te houden.
De gemeente Hoorn werkt samen met de omliggende gemeenten, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het drinkwaterbedrijf PWN. Doel is beperking van de kostenstijging van de rioleringen, verbetering van de kwaliteit van het beheerproces en vermindering van de kwetsbaarheid op personeelsgebied.
Vertaling van de financiële consequenties in de Begroting
De maatregelen zijn opgenomen in de Begroting en worden jaarlijks geactualiseerd. Het gaat om aanleg van voorzieningen bij nieuwbouw en het beheer van bestaande voorzieningen (planvorming, gegevensbeheer en onderzoek, onderhoud, vervangingen/renovaties, verbeteringen en vervanging materieel). De kosten worden gedekt uit de voorziening toekomstige investeringen riolering en de reserve riolering, de exploitatie (planvorming) en grondexploitaties (nieuwe aanleg). De voorziening toekomstige investeringen riolering en de egalisatievoorziening riolering worden gevoed uit de rioolheffing.

Water

Beleidskader
De gemeente Hoorn beheert de havens en is verantwoordelijk voor het in stand houden van de nautische diepten. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier beheert het overige stedelijke water.
In 2017 zijn de havens gebaggerd. In 2026 wordt opnieuw een baggerplan voor de havens opgesteld.

Groen

Beleidskader
De beleidskaders zijn het Groenbeleidsplan Hoorn (2004), het Bomenbeleidsplan Hoorn (2009) en het Beleidsplan Kwaliteitsgestuurd Beheren Groen en Reiniging (2012).
Vertaling van de financiële consequenties in de Begroting
De begroting van het groen is gebaseerd op de maatregelen die in het beheersysteem zijn opgenomen.

Gebouwen

Beleidskader
Voor gebouwenbeheer zijn de beleidskaders in ontwikkeling. Er heeft een doelmatigheidsonderzoek naar het gebouwenbeheer plaatsgevonden. De resultaten hiervan worden samen met de aanbevelingen van de rekenkamercommissie gebruikt voor het ontwikkelen van een nieuwe vastgoedstrategie.
De raad is actief betrokken via workshops bij het opstellen van de uitgangspunten van de nieuwe strategie. De planning is om het nieuwe beleid en strategie via verdiepingssessies in het vierde kwartaal van 2018 en in het eerste kwartaal van 2019 aan het college en gemeenteraad aan te bieden.
De gemeente heeft de ambitie om vóór 2020 voor het maatschappelijk vastgoed, minimaal alle wettelijk verplichte verduurzamingsmaatregelen uit te voeren. Deze hebben een terugverdientijd van vijf jaar en korter. Voor 2030 dient het vastgoed gemiddeld label A te hebben en in 2040 energieneutraal te zijn.
Daarnaast moeten er maatregelen worden getroffen die een langere terugverdientijd hebben om de gemeentelijke vastgoedportefeuille ook voor de toekomst efficiënt en effectief in te kunnen zetten. Immers, ook voor de (toekomstige) gebruiker(s) is de mate van duurzaamheid van het vastgoed van groot belang.
Vertaling van de financiële consequenties in de Begroting
In de reserve onderhoud kapitaalgoederen worden de uitgaven voor groot onderhoud geraamd op grond van de vastgestelde beheer-en onderhoudsplannen. Voor de uitvoering van de vervangingsinvesteringen aan gemeentelijk vastgoed is in de Kadernota een meerjarenprogramma opgenomen waarvan het jaarplan 2019 past binnen het investeringsplafond.