Begroting 2019

Aanbieding

Voor u ligt de eerste begroting van de bestuursperiode 2018-2022. Wij willen van Hoorn een nog betere stad maken. Om dat te bereiken hebben we een aantal ambities geformuleerd, die als rode draden dwars door deze begroting lopen: een aantrekkelijke woonstad, een economisch sterke stad, een levendige en gastvrije stad, een goed bereikbare stad, een sociale stad, een duurzame en innovatieve stad en een veilige stad.
In deze begroting komt uiteraard de financiële stand van zaken van dit moment aan de orde. Het is geen verrassing dat we er momenteel een stuk beter voorstaan dan een aantal jaren geleden. Nederland heeft de crisis achter zich gelaten en de economie draait op volle toeren. Dat heeft positieve gevolgen voor de gemeentelijke begroting. De ambities van college en raad zijn groot en er is ruimte om deze ambities te realiseren. Maar niet alles kan tegelijk en dat hoeft ook niet. Het gaat om het maken van de juiste keuzes en om een goede planning.
Hoorn bruist en we hebben veel ideeën om de stad een extra impuls te geven. Zo willen we de (sociale) woningbouw versnellen en nieuwe woonmilieus creëren rond de historische binnenstad. We willen jongeren behouden voor Hoorn en Westfriesland en mensen van buitenaf hiernaartoe trekken, door voorzieningen te verbeteren en beter in te spelen op de kansen van de nieuwe economie. We willen de stad nóg aantrekkelijker maken door het thema Gouden Eeuw verder uit te werken. We willen de stad beter bereikbaar maken voor alle vormen van vervoer. We willen onze inwoners de zorg bieden die ze nodig hebben en we zetten extra in op armoedebestrijding, preventie en innovatie. We willen Hoorn groener en duurzamer maken. En we willen Hoorn veiliger maken.
Een gezond financieel beleid is nodig om deze ambities in de loop van deze bestuursperiode te realiseren. Het doel is en blijft immers een sluitende begroting voor het komende jaar en een positief meerjarenperspectief. Bezuinigingsrondes zoals in de afgelopen bestuursperiodes zijn niet aan de orde. Wel is het nodig dat we financiële ruimte vinden via herschikking binnen de diverse programma’s of binnen de begroting als geheel.
Veel ambities zijn al financieel verwerkt in deze begroting voor het jaar 2019, andere ambities nog niet. In sommige gevallen werken wij de opgave eerst uit in concrete plannen met een financiële vertaling, die wij vervolgens aan de raad voorleggen. Waar mogelijk realiseren wij onze ambities binnen bestaande middelen. Soms zal ook sprake zijn van ‘nieuw voor oud’: nieuwe plannen en projecten komen in de plaats van oud beleid en dat geeft financiële ruimte. Het in de raad geopperde idee om te gaan werken met ‘zero-based begroten’ kan daarbij helpen. In bepaalde gevallen is bovendien sprake van medebewindstaken, waar nog geen duidelijkheid bestaat over de verdeling van kosten.
In deze gevallen reserveren wij (nog) geen concrete bedragen in de begroting, onder meer om onderuitputting in de toekomst te voorkomen. Er blijft op die manier financiële ruimte beschikbaar om op een later moment keuzes te kunnen maken. Op dat moment kan de raad een integrale en evenwichtige afweging maken. Dat doet recht aan de rol en verantwoordelijkheid van de raad, in lijn met het Procesakkoord en de Bestuursagenda die door de raad zijn vastgesteld.
Los van bovenstaande ambities zijn er ook veel activiteiten die gewoon doorgaan. Ook die activiteiten kunt u terugvinden in deze begroting. Vorig jaar was de begroting voor het eerst digitaal beschikbaar. Dat is ook dit jaar het geval. Gebleken is dat dit veel nieuwe mogelijkheden biedt en dat het tot meer inzicht en transparantie leidt.
Tot slot
Ook deze begroting is weer in één week tot stand gekomen, met enthousiaste inbreng van veel medewerkers. Als nieuw aangetreden college hebben wij dat als bijzonder inspirerend ervaren.
Deze begroting is volgens ons een goede basis om onze gezamenlijke ambities de komende jaren te realiseren. Wij kijken daarom uit naar de behandeling van deze begroting in de gemeenteraad, om daarover met u in gesprek te gaan.
College van burgemeester en wethouders,
September 2018