Begroting 2019

Verklaring verschillen t.o.v. KN2018

Verklaring verschillen t.o.v. KN2018

In de periode na de Kadernota 2018 zijn er diverse ontwikkelingen geweest waardoor het resultaat verandert. De verschillen vallen uiteen in drie onderdelen, namelijk begrotingsresultaat (in de administratie), bestaande en nieuwe ruimtevragers en begrotingswijzigingen onderweg. In een tabel ziet dat er als volgt uit:

-=nadeel, bedragen x 1.000 euro

2019

2020

2021

2022

begrotingsresultaat Begroting 2019

-890

922

492

505

begrotingsresultaat Kadernota 2018

737

2.248

2.750

3.233

verschil

-1.627

-1.326

-2.258

-2.728

verschillen worden veroorzaakt door

begrotingsresultaat (in administratie)

-730

-595

-1243

-1.637

bestaande en nieuwe ruimtevragers

-1.088

-941

-1.226

-1.302

begrotingswijzigingen onderweg

192

237

237

237

amendement Kerkplein natuursteen

0

-27

-27

-26

totaal verschil

-1.626

-1.326

-2.259

-2.728

Verschillen begrotingsresultaat

In het begrotingsresultaat zijn sinds de Kadernota de volgende veranderingen alsnog verwerkt:

 • Stijging leges en tarieven (niet meer dan trendmatig, percentage is in de Kadernota genoemd; structureel levert dit 270.000 euro voordeel op). Daarnaast is voor de OZB een areaaluitbreiding meegenomen van ongeveer 75.000 euro.
 • Er worden minder interne uren verdeeld aan de kredieten, wat voor de exploitatie een nadeel oplevert. Het gaat om ongeveer 320.000 euro nadeel structureel.
 • Voor de exploitatiebudgetten is voor de prijsgevoelige bestanddelen een indexatie van 1,4% verwerkt. Structureel levert dat een nadeel op van ongeveer 270.000 euro.
 • Bij de Kadernota is een amendement aangenomen om het krediet voor de loopniveaus Poolster te verhogen. De kapitaallasten zorgen voor een nadeel van structureel ongeveer 10.000 euro.
 • Begrotingswijzigingen onderweg. De voorstellen die in deze regel stonden, zijn allemaal in de raadsvergadering van juni 2018 verwerkt. Betekent een verslechtering van het resultaat van ongeveer 317.000 euro.
 • Andere raadsvoorstellen in juni 2018 leveren nog eens een nadeel op van 45.000 euro, oplopend tot 117.000 euro in meerjarenperspectief. Het betroffen het krediet voor De Kreek en de indexering voor de RUD NHN.
 • Renteresultaat. Doordat de in 2018 aangetrokken langlopende geldlening zowel qua bedrag als rente lager was dan begoot, ontstaat een voordeel op de rente voor langlopende leningen.
 • Septembercirculaire 2018. Door de septembercirculaire veranderen de ramingen nadelig in meerjarenperspectief, voor 2019 gaat het om een bedrag van afgerond 225.000 euro. Voor een toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Algemene uitkering.

Verschillen ruimtevragers

De veranderingen bij de ruimtevragers zijn divers. Sinds de Kadernota zijn diverse veranderingen doorgevoerd. In de onderstaande tabel staan de verschillende veranderingen:

-=nadeel, bedragen x 1.000 euro

2019

2020

2021

2022

direct vrijgegeven in Kadernota 2018

225

195

195

180

aanpassing bestaande ruimtevragers (uit Kadernota 2018)

70

190

69

93

eHRM (verwerkt in begroting)

95

50

50

50

nieuwe ruimtevragers

-1.478

-1.375

-1.539

-1.625

totaal verschil

-1.088

-940

-1.225

-1.302

Direct vrijgegeven in Kadernota 2018
Bij de Kadernota 2018 zijn er ruimtevragers direct vrijgegeven. Voor de goede orde wordt naar de Kadernota verwezen.

Aanpassing bestaande ruimtevragers (uit Kadernota 2018)
Diverse in de Kadernota 2018 vastgestelde ruimtevragers zijn aangepast. Dat zijn de volgende ruimtevragers.

 • Verlaging huur Schouwburg Het Park
 • Stadhuis: renovatie kozijnen 2018
 • NASB
 • Vrije ruimte door verlaging rente omslagpercentage van 1,0 naar 0,5%
 • Aanbesteding accountant
 • Maatregelen uit groenvisie
 • Capaciteit/personeel Hoorn Noord/Venenlaankwartier
 • Capaciteitsvraag voor Stadsstrand en Fiets-/voetpad Westerdijk
 • Evaluatie Stand By (was per abuis weggehaald uit lijst)

In de paragraaf over de ruimtevragers leest u welke wijzigingen dit zijn.

eHRM
Deze ruimtevrager is in september via het verzameloverzicht begrotingswijzigingen vastgesteld.

Nieuwe ruimtevragers
Dit zijn de nieuwe ruimtevragers waar rekening mee wordt gehouden. In de bijlage Ruimtevragers ziet u aan de linkerkant welke nieuwe ruimtevragers er zijn.

Verschillen Begrotingswijzigingen onderweg

Bij de verklaring van het verschil van het begrotingsresultaat is al geschreven dat die onderwerpen zijn verwerkt in de begroting. Dat betekent een voordeel van structureel 317.000 euro op dit onderdeel. Daarnaast zijn er twee nieuwe onderwerpen onderweg, waardoor het bedrag negatief wordt beïnvloed. Het is niet gebruikelijk dat over besluitvorming onderweg wordt gerapporteerd. Daarom worden de onderwerpen nu niet genoemd. Per saldo gaat het hier om 192.000 euro.