Begroting 2019

Weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van Hoorn is gezond: tegenover de aanwezige risico’s van 19,7 miljoen euro staat een beschikbare weerstandscapaciteit van 27,5 miljoen euro. Daarbij is rekening gehouden met nieuwe ruimtevragers waarbij de Algemene Reserve als incidenteel dekkingsmiddel is voorgesteld. Meer daarover leest u in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Uitgedrukt in verhoudingsgetal is het weerstandsvermogen 1,39 wat past binnen de bestuurlijk gewenste bandbreedte tussen 1,0 en 1,5.
In 2019 wordt de Nota Reserves en Voorzieningen geactualiseerd. Daarin zijn de kaders voor de algemene reserve en de weerstandscapaciteit vastgelegd. Vooruitlopend aan de actualisatie van deze nota stellen wij uw raad voor om de bandbreedte voor het minimaal benodigde weerstandsvermogen (verhouding aanwezige weerstandscapaciteit in relatie tot de risico’s) vast te stellen tussen 1,0 en 1,5.